FI SV EN

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Suomi tarvitsee menestyviä innovaatioekosysteemejä

Valtioneuvoston viestintäosasto 15.2.2017 14.15
Tiedote 70/2017

Julkisella sektorilla on suuri merkitys elinkeino- ja innovaatioekosysteemien rakentamisessa ja kehittämisessä, kertoo 15. helmikuuta julkistettu selvitys. Selvityksessä ehdotetaan erityisesti yrityspalveluiden osittaista uudistumista ekosysteemisiksi palveluiksi.

”Innovaatioekosysteemit elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyön vahvistajina” -selvitys tarkastelee ekosysteemien eli keskinäisriippuvuuksiin perustuvien verkostojen kehitystä ja sisäistä dynamiikkaa. Tiedon määrän ja saatavuuden nopea kasvu, viestintäteknologian kehitys sekä arvoverkostojen globalisoituminen ovat muuttaneet innovaatiotoimintaa. Ideoiden jalostuminen tuotteiksi ja palveluiksi toteutuu yhä useammin lukuisten eri toimijoiden yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa.

Selvitys tukee näkemystä siitä, että Suomeen on kehittynyt ja kehittymässä hyvin toimivia elinkeino- ja innovaatioekosysteemejä. Ekosysteemien tukeminen edellyttää kuitenkin selvityksen tekijöiden mukaan julkiselta sektorilta ekosysteemisen ajattelun lisäämistä ja uudistumiskykyä niin valtio- kuin maakuntatasollakin.

Julkinen sektori ei voi suoraan johtaa ekosysteemejä, mutta sillä on tärkeä kehittäjän rooli. Käytännössä ekosysteeminen politiikka tarkoittaa paitsi huolehtimista hyvin toimivasta yleisestä toimintaympäristöstä (kuten koulutus, tutkimus, rahoitus, infrastruktuuri), myös innovaatiokentän toimijoiden ponnistelujen suuntaamista kohti merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita.

Selvityksen tekijät ehdottavatkin julkisen sektorin tärkeimmäksi tehtäväksi toteuttaa ja tukea strategisia painopistevalintoja yhteistyössä elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja muiden innovaatiokentän toimijoiden kanssa.  Näin Suomen kaltainen pieni maa pystyisi fokusoimaan elinkeino- ja innovaatiotoimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja pärjäämään rajallisilla resursseilla globaalissa kilpailussa. Innovaatiotoiminnan ja elinkeinoelämän on löydettävä ne pienet markkina-alueet, joissa ollaan edelläkävijöitä.

Erityisesti yrityspalveluiden tulee selvitystulosten mukaan uudistua ekosysteemisiksi yrityspalveluiksi. Käynnissä oleva kasvupolku- ja maakuntauudistus tarjoavat otollisen tilaisuuden koko yrityspalvelujärjestelmän tarkasteluun, missä korostuvat innovaatioekosysteemien tarpeet vuorovaikutuksen ylläpitämiseen sekä aluerajat ylittävään rahoitukseen. Ekosysteemien kehittämisessä tarvitaan yhteistyöalustoja, jotka mahdollistavat toimijoiden (elinkeinoelämä, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja julkinen sektori) yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja yhteisen vision muodostamista.

Selvityksen tapaustutkimuskohteina ovat olleet neljä kansantaloudellisesti merkittävää ekosysteemiä (metsäala, digiala, terveysala ja cleanTech).  Toteutetut tarkastelut auttavat ymmärtämään ekosysteemin toimialan sisäistä kehitysdynamiikkaa ja paikallisten olosuhteiden merkitystä menestymiselle. Ekosysteemien rakentamisessa tulee yksittäisten yritysten tarpeiden lisäksi pystyä huomioimaan laajemman ekosysteemin kehittäminen, joustavat palvelut, kykyä uusiutua sekä luottamuksen rakentaminen eri toimijoiden välille.

Selvityksen tekivät Ramboll Management Consulting Oy, 4Front Oy, Urban Mill sekä VPSolutio.

Selvitys toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvityksen antia hyödynnetään osana elinkeinopoliittista työseminaaria (Elinkeinoelämän ja tutkimuksen uudet yhteistyömuodot ja välineet) 9.3.2017 Helsingissä.

Innovaatioekosysteemit elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyön vahvistajina -selvitys

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätiedot

Projektipäällikkö Henrik Pekkala, Ramboll Management Consulting Oy, puh.: +358 40 5355 638, etunimi.sukunimi@ramboll.com

Neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti, työ- ja elinkeinoministeriö, puh.: +358 29 50 48260, pirjo.kutinlahti (at) tem.fi