Kutsu kehittämään kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmää koskevaa tutkimusaihetta

9.3.2018 14.40
Kutsu kehittämään kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmää koskevaa tutkimusaihetta

Tervetuloa yhteiskehittämään kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmän kehittämistarpeita koskevaa tutkimusaihetta. Tavoitteena on keskustella avoimesti ja vuorovaikutteisesti aiheeseen liittyvästä tutkimustarpeesta sekä keinoista ja mahdollisuuksista toteuttaa tutkimusta. Tilaisuus järjestetään maanantaina 9.4. klo 9.30–12.00 valtiovarainministeriössä, os. Mariankatu 9, Helsinki.

Kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmän kehittäminen edellyttää tutkimustietoa kunnallisvalituksen ja maakuntavalituksen nykyisestä käyttöalasta ja sen tarkoituksenmukaisuudesta suhteessa valituslajin ominaispiirteisiin. Lisäksi tarvitaan analyysia valituslupajärjestelmän laajentamisen vaikutuksista.

Tilaisuudessa pohditaan, miten tietotarvetta voitaisiin muokata huomioiden muun muassa toteutettavuus ja aineistojen hankinta? Entä millaisia reunaehtoja tutkimuskysymyksiin liittyy ja puuttuuko niistä jokin oleellinen näkökulma? Tilaisuudessa käytävää keskustelua hyödynnetään muokattaessa tietotarvetta uutta Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hakua ajatellen.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 4.4.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen veera.saranpaa@vm.fi.
Lisätietoja tilaisuuden sisällöstä antavat antavat Marja Isomäki p. 0295 530 414, Eeva Mäenpää p. 0295 530 266.

Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä verkkolähetyksen kautta. Myös etäosallistujia pyydetään ilmoittautumaan. Tilaisuudessa hyödynnetään Screen.io -työkalua, joka mahdollistaa kommentoinnin ja keskustelun myös etäyhteyden kautta.

Seuraa tilaisuuden verkkolähetystä

Tilaisuuden ohjelma:

klo 9:30–10:00 Aamukahvi

klo 10:00–10:15 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

klo 10:15–10:30 Taustaa muutoksenhakujärjestelmän kehittämisen tutkimustarpeelle

klo 10:30–11:30 Keskustelu tietotarpeesta, tutkimuskysymyksistä ja niiden toteuttamismahdollisuuksista

klo 11:3012:00 Jatkotoimenpiteet ja loppukeskustelu

Taustamateriaali:

Kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmän kehittämistarpeet ja suhde valituslupajärjestelmään: Tietotarpeen tausta ja tarvekuvaus perusteluineen

Suomessa on kaksi toisistaan poikkeavaa valituslajia, hallintovalitus ja kunnallisvalitus. Maakuntien perustamisen myötä otetaan käyttöön myös kunnallisvalitusta vastaava maakuntavalitus.

Kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus on perinteisesti ollut yksi tapa valvoa kunnan toiminnan laillisuutta ja julkisten varojen käyttöä. Kunnallisvalitusoikeuteen liittyvä päätösten tiedoksianto täydentää julkisuusperiaatetta. Kunnallisvalituksella on myös oikeussuojamerkitystä. Toisaalta laajan valitusoikeutettujen piirin on katsottu voivan mahdollistaa kunnallisvalituksen käyttämisen keinona jarruttaa hankkeita esimerkiksi poliittisista syistä tai valittajan omien näkemysten mukaisesti. Vuonna 2015 voimaan tulleen kuntalain valmistelussa ei ollut mahdollista tehdä laajempaa selvitystä muutoksenhakujärjestelmästä, joten sääntelyä ei silloin muutettu. Erityislakien säätämisen yhteydessä on kuitenkin esiintynyt painetta muuttaa kunnallisvalitusjärjestelmää.

Eduskunnassa käsiteltävänä olevassa esityksessä maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta (HE 15/2017) ehdotetaan maakuntalakiin kuntalakia vastaavaa sääntelyä maakuntavalituksesta ja sitä edeltävästä oikaisuvaatimuksesta. Eduskuntakäsittelyn yhteydessä perustuslakivaliokunta (PeVL 26/2017) on kiinnittänyt huomiota muutoksenhakusääntelyn epäselvyyteen.  Valiokunta piti tarpeellisena selvittää tarkemmin erityisesti sote-palvelujen valinnanvapauslakiesitykseen liittyen ne asiaryhmät, joissa hallintovalitus olisi maakuntavalitusta oikeusturvan näkökulmasta perustellumpi muutoksenhakulaji maakunnan päätöksestä, sekä sitä, olisiko tällöinkin muutoksenhaun ensi asteeksi tarkoituksenmukaista säätää oikaisuvaatimusmenettely.

Oikaisuvaatimusmenettelyn ja valituslupajärjestelmän käyttöalaa on viime vuosina laajennettu asiaryhmittäin eri hallinnonalojen lainsäädännössä. Hallintolaissa ovat yleiset säännökset oikaisuvaatimusmenettelystä. Oikeusministeriön on tarkoitus antaa keväällä 2018 hallituksen esitys hallintolainkäyttölain korvaavaksi uudeksi laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Uudessa laissa olisi lähtökohtana valituslupamenettely muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ellei yksittäisten asioiden osalta erikseen toisin säädetä. Eduskunta hyväksyi laeilla 975-978/2017 valituslupasääntelyn laajentamisen maankäyttö- ja rakennusasioihin kuten kaava-asioihin. Lainsäädäntömuutokset ulottavat valituslupamenettelyn sekä hallintovalituksen että kunnallisvalituksen mukaisiin asioihin.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa edellytetään selvitettäväksi siirtyminen kaavoitusasioissa kunnallisvalituksesta hallintovalitukseen. Tähän liittyvän selvitystyön on tehnyt professori Eija Mäkinen: Kunnallisvalituksesta hallintovalitukseen kaavoituksessa? YM raportteja 10/2016. Professori Mäkinen on tutkinut kunnallisvalituksen alaa ja kehittämistarpeita laajemmin teoksessa Kunnallisvalitus - Kiusantekoa vai tarpeellista valvontaa ja oikeusturvaa? (Edita, 2010).

Nyt kyseessä olevan tutkimushankkeen tarkoituksena on arvioida kuntalain ja maakuntalain mukaisen muutoksenhakujärjestelmän kehittämistarpeita. Tutkimuksessa tulee käydä läpi kunnallisvalituksen ja maakuntavalituksen nykyinen käyttöala ja arvioida tarkoituksenmukaista käyttöalaa suhteessa valituslajin ominaispiirteisiin. Selvityksessä tulee arvioida lainsäädäntöympäristön kehityksen kuten oikaisuvaatimusta ja valituslupajärjestelmää koskevan sääntelyn vaikutuksia kunnalliseen/maakunnalliseen muutoksenhakujärjestelmään. Lisäksi tulee arvioida muutoksenhakujärjestelmän muutosten vaikutuksia demokratian toteutumisen näkökulmasta sekä niitä kunnan ja maakunnan asukkaan osallistumisen ja viestinnän keinoja, joilla voitaisiin vähentää tarvetta valittaa. 

Tutkimuskysymyksiä:

  • Kunnallisen/maakunnallisen itsehallinnon ja oikeusturvan välinen jännite
  • Kunnallis- ja maakuntavalituksen käyttöalat suhteessa hallintovalitukseen. Minkä tyyppisissä asioissa nimenomaan kunnallis- tai maakuntavalitus on perusteltu ja missä ei?
  • Valituslupamenettelyn vaikutukset (kunnallisen/maakunnallisen itsehallinnon, asianosaisen, yhteiskunnan kannalta)?
  • Oikaisuvaatimusmenettelyt. Onko tarvetta tai mahdollisuutta selkiyttää sääntelyä ja miten?
  • Mahdolliset muutoksenhakujärjestelmän muutoksia kompensoivat asukkaan osallistumisen ja viestinnän keinot?

Hankkeen menestyksellinen toteuttaminen edellyttää toteuttajataholta laajaa perehtyneisyyttä kunnallisen itsehallinnon kysymyksiin ja kuntia koskevaan lainsäädäntöön, maakuntauudistuksen lakiesityksiin sekä muutoksenhakujärjestelmiin. Hakijoiden tulee ilmoittaa hakemuksessaan, mitä aineistoja heillä on käytettävissään arviointia varten. Hankkeessa tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Yhteydet hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmaan, valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Liittymäkohtia välillisesti hallituksen kärkihankkeeseen 3. Sujuvoitetaan säädöksiä (mm. valituslupamenettelyn säätäminen pääsäännöksi valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, hallitusohjelman mukainen selvitys siirtymisestä kaavoitusasioissa kunnallisvalituksesta hallintovalitukseen) sekä hallituksen reformeihin 3. Tulevaisuuden kunta ja 4. Maakuntauudistus.

Tietotuotannon pääasialliset muodot:

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa lainsäädännön kehittämisen pohjaksi esimerkiksi taustoitusta, mukaan lukien olemassa olevan tiedon meta-analyysit, toimintavaihtoehtojen vertailua sekä vaikutus- ja kustannusanalyysejä.