Tapahtuma: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan teema-aihioiden yhteiskehittäminen

Aika: 2.6.2017 klo 8.30–12
Paikka: Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Pankkisali

Tervetuloa kehittämään yhdessä valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman teema-aihioita. Tavoitteena on tuoda tiedon hyödyntäjät ja tuottajat yhteen avoimesti ja vuorovaikutteisesti hahmottelemaan teema-aihioita ja niihin liittyviä tutkimuskysymyksiä. Tilaisuudessa pohditaan mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä näkökulmia teema-aihioissa tulisi erityisesti huomioida? Ovatko alustavat tutkimuskysymykset relevantteja? Entä puuttuuko teemoista joitakin oleellisia näkökulmia?

Yhdessä kehitettäviksi valitut teema-aihiot ovat:

  • Vertailulaboratoriotoiminnan yhteiskunnallinen rooli
  • Luontopohjaisten ratkaisujen vaikuttavuus ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

Valtioneuvosto päättää selvitys- ja tutkimussuunnitelman sisällöistä syksyllä 2017. Suunnitelmalle valittavat teemat avataan hakuun valtioneuvoston päätöksen jälkeen.    

Osallistu keskusteluun verkkolähetyksen kautta:

Osallistu viestikeskusteluun osoitteessa: http://screen.io/vnteas

Ohjelma ja teemakuvaukset:

Lataa tästä tilaisuuden tarkempi ohjelma

Aamukahvi 8–8.30

klo 8.30–10 Vertailulaboratoriotoiminnan yhteiskunnallinen rooli

Vertailulaboratoriotoimintaa hoidetaan useissa tutkimuslaitoksissa ja viranomaisorganisaatioissa. Tulevina vuosina ympäristöanalytiikan luonne on merkittävästi muuttumassa teknologisen kehityksen myötä. Muun muassa satelliittiteknologioiden kehittyminen mahdollistaa uudenlaisten, digitaalisten etäanalysointi- ja mallintamismenetelmien käyttöönoton ympäristötiedon seurannassa. Kansallisten hallintoreformien myötä myös mittaustiedon tuottamisen tapa muuttuu vahvasti aikaisempaa verkostomaisempaan, yhteistuotannollisempaan ja kansalaisosallistumista suosivampaan suuntaan.  Vertailumittaustoiminnan tulee siis niin ikään kyetä uusiutumaan toimintaympäristön muutosten edellyttämällä tavalla. Vertailumittauksien yhteiskunnallista vaikutusta ja vertailumittaustoiminnan mukautumistarpeita suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön tulisikin siksi analysoida tarkemmin.

klo 10.15–12 Luontopohjaisten ratkaisujen vaikuttavuus ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

Maakunnille siirtyy useita ympäristön, luonnonsuojelun, alueiden- ja luonnonvarojen käytön suunnittelu- kehittämis- ja viranomaistehtäviä. Tehtävät vaativat tarkkaa resursointia ja soveltuvin osin suunnittelujärjestelmien yhteensovittamista. Luontopohjaisten ratkaisujen avulla voidaan yhdistää toimialoja ja tavoitteita sekä löytää kustannustehokkaita toimenpideratkaisuja, koska luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan saavuttaa samanaikaisesti useita hyötyjä samalla alueella. Ne voivat liittyä esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, hule- ja jätevesiriskien hallintaan sekä kiinteistöjen arvon nousemiseen. Hankkeessa tehdään maakunnille ja kunnille toimintamalli, miten luontopohjaiset ratkaisut voidaan jalkauttaa osaksi maakuntien toiminnan suunnittelua ja mahdollisesti pilotoidaan muutaman maakunnan kanssa luontopohjaisten ratkaisujen käyttöönotolla saavutettavia hyötyjä. Hanke tukee maakuntien ja kuntien vastuulla olevaa ilmastonmuutokseen sopeutumista.