FI SV

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Forskare: Stadsstrukturen har en betydande inverkan på samhällets resurseffektivitet

Statsrådets kommunikationsavdelning 27.9.2017 11.27
Pressmeddelande 429/2017
Forskare: Stadsstrukturen har en betydande inverkan på samhällets resurseffektivitet

Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat kehittivät WHOLE-hankkeessa resurssitehokkuus-mallin, joka auttaa kaupunkirakenteen suunnittelussa ja hallinnassa. Mallissa esitetään kolme väylää resurssitehokkuuden edistämiseksi: ylimääräisen kulutuksen välttäminen, tekniikan ja tilojen optimointi sekä uudet resurssitehokaat hybridit, joissa tila ja toiminta nivoutuvat yhteen ennen näkemättömällä tavalla.

Forskare vid Tammerfors tekniska universitet utvecklade inom ramen för projektet WHOLE en modell för resurseffektivitet. Denna modell är till hjälp vid planering och hantering av stadsstrukturen. I modellen framställs tre sätt att främja resurseffektivitet. Dessa innebär att undvika onödig konsumtion, att optimera teknik och lokaler samt att införa nya resurseffektiva hybrider som förenar lokaler och verksamhet på ett aldrig tidigare skådat sätt.

Resultaten av projektet kan användas i utvecklandet av markanvändnings- och bygglagen, i planeringen och styrningen av områdesanvändning samt i diskussioner om frågor som hänför sig till resurseffektivitet och hållbar utveckling av stadsregioner.

Den byggda miljön och stadens olika funktioner förbrukar material- och energiresurser i betydande grad. Samtidigt är de viktiga bidragande faktorer till sociala och tekniska färdigheter, välfärd samt innovationer som förnyar ekonomin, det vill säga till nya resurser.

– Staden ska inte bara ses som en förbrukare av resurser utan också som en tillverkare av dem. Också kvalitetsmässiga resurser bör beaktas när det gäller resurseffektivitet, konstaterar forskargruppen.

I WHOLE-undersökningen ses stadsstrukturen som en sammanvävd helhet av rumsliga och funktionella nätverk och den anses fungera som en förmedlare av interaktionen mellan produktionen och konsumtionen. Dess kopplingar till nätverk påverkar resursflödena och uppkomsten av nya resurser.

Det huvudsakliga resultatet av projektet är en övergripande modell för resurseffektivitet när det gäller stadsstrukturer (WHOLE-modellen). Modellen skisserar upp olika typer av beslut som förbättrar resurseffektiviteten. I den presenteras också ett omfattande handlingsprogram för resurseffektivitet. Programmet kan tillämpas i olika skeden av samhällsplaneringen.

Forskarna utvecklade också indikatorer och beräkningsmetoder för resurseffektivitet: en beräkningsmodell som kombinerar materiella, immateriella och rumsliga resurser samt en kvalitativ modell för utvärdering av trafiken.

– Det är inte möjligt att förbättra städers resurseffektivitet bara genom att göra stadsstrukturerna tätare, utan det är också viktigt att integrera olika nätverk. I arbetet framhävdes mångsidiga kontakter till nätverk, tillgänglighet samt anpassningsbara lokaler och strukturer i städerna, sammanfattar forskarna.

Projektet WHOLE förverkligades inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2015.

Rapport om projektet (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi.

Ytterligare information: Panu Lehtovuori, professor, institutionen för arkitektur vid Tammerfors tekniska universitet, tfn 050 525 0252, panu.lehtovuori@tut.fi och Jaana Vanhatalo, projektforskare, institutionen för arkitektur vid Tammerfors tekniska universitet, tfn 040 849 0426, jaana.vanhatalo@tut.fi