Riksdagspartierna diskuterade långsiktig utveckling av FoUI-finansieringen

Statsrådets kommunikationsavdelning
22.6.2021 16.52 | Publicerad på svenska 23.6.2021 kl. 9.43
Pressmeddelande 405/2021

Tisdagen den 22 juni förde riksdagspartierna en parlamentarisk diskussion om långsiktig utveckling av finansieringen av forskning, utveckling och innovation under ledning av statsminister Sanna Marin. Finland har som mål att öka forsknings- och utvecklingsutgifterna till fyra procent i förhållande till BNP före 2030 i enlighet med regeringsprogrammet och färdplanen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-färdplanen).

Som avslutning på diskussionen konstaterade statsminister Marin att alla riksdagspartier är villiga att förbinda sig till målet på fyra procent.

”Ekonomisk tillväxt bygger framför allt på ökad produktivitet. Därför är det nödvändigt att uppnå målet på fyra procent. Det förutsätter en ökning av den offentliga FoUI-finansieringen, en höjning av utbildningsnivån samt ett genuint partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn. Dessutom måste FoUI-politiken vara mer långsiktig än för närvarande. Därför behövs parlamentarisk enighet och engagemang", konstaterade statsminister Marin.

Diskussionen inleddes av styrelseordförande Pekka Ala-Pietilä från Huhtamäki Oyj och arbetslivsprofessor Martti Hetemäki från Helsinki Graduate School of Economics som i sina öppningsanföranden tog upp forsknings- och innovationsverksamhetens betydelse för Finland och utvecklingen av finansieringen av forskning och utveckling. Anförandena kommenterades av verkställande direktör Antti Vasara från Teknologiska forskningscentralen VTT och ordföranden för Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf, rektor Keijo Hämäläinen från Jyväskylä universitet.

Målet att FoU-utgifterna ska mostsvara fyra procent av BNP uppställdes redan av forsknings- och innovationsrådet under den föregående valperioden 2017. För att nå detta mål krävs en gemensam vision, ambitiösare FoUI-verksamhet samt investeringar från både den offentliga och den privata sektorn. Dessutom krävs ett långsiktigt engagemang över flera valperioder för att öka finansieringen av offentlig forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Diskussionsmötet utgör grunden för det arbete som nu ska inledas i en parlamentarisk arbetsgrupp. Regeringen beslutade vid halvtidsöversynen och ramförhandlingarna att inrätta en parlamentarisk FoUI-arbetsgrupp. Den arbetsgrupp som statsrådets kansli tillsatte den 18 juni har i uppdrag att utreda metoder för att förbinda sig till den ökning av FoUI-finansieringen inom den offentliga sektorn som krävs för att FoUI-målet ska nås före utgången av detta årtionde. Arbetsgruppen ska lägga fram ett förslag senast den 31 december 2021.

Ytterligare information: Joonas Rahkola, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 998, och Antti Pelkonen, vetenskaplig expert, tfn 0295 160 533, statsrådets kansli