EU-ministerutskottet diskuterade EU:s klimatpaket

Statsrådets kommunikationsavdelning
24.9.2021 11.07 | Publicerad på svenska 24.9.2021 kl. 12.02
Pressmeddelande 543/2021

Vid sitt möte fredagen den 24 september diskuterade EU-ministerutskottet de lagstiftningsförslag som verkställer EU:s klimatpaket och som ingår i det så kallade 55 %-paketet samt ärenden som ska behandlas i konkurrenskraftsrådet nästa vecka.

EU-ministerutskottet fortsatte behandlingen av 55 %-paketet genom att fastställa Finlands ståndpunkt i fråga om sex lagstiftningsförslag som Europeiska kommissionen lagt fram i fråga om

  • förordningen om ansvarsfördelning
  • förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)
  • CO₂-gränsvärden för personbilar och paketbilar
  • infrastrukturen för alternativa bränslen (AFIR)
  • hållbara flygbränslen (Refuel Aviation)
  • hållbara sjöfartsbränslen (FuelEU Maritime).

Finlands ståndpunkter blir offentliga efter statsrådets sammanträde.

55 %-paketet innehåller sammanlagt 12 lagstiftningsförslag med målet att minska EU:s nettoväxthusgasutsläpp med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå och uppnå klimatneutralitet på EU-nivå senast 2050.

EU-ministerutskottet inledde behandlingen av enskilda lagstiftningsförslag i 55 %-paketet vid sitt föregående möte den 17 september. Då fastställde ministerutskottet Finlands ståndpunkt i fråga om kommissionens förslag till direktiv om förnybar energi (RED III) och energieffektivitetsdirektiv.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

 • konkurrenskraftsrådet den 28–29 september (forskning, inre marknaden och industri)

Konkurrenskraftsrådet ska anta rådets slutsatser om internationellt forsknings- och innovationssamarbete och diskutera utvecklingen och genomförandet av förvaltningen av det europeiska forskningsområdet. Dessutom ska ministrarna med ansvar för inre marknaden och industri diskutera genomförandet av EU:s uppdaterade industristrategi samt främjandet av den inre marknaden och EU:s konkurrenskraft.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli