Katsaus: Yrittäjäekosysteemit kasvun ajureiksi

Valtioneuvoston viestintäosasto 10.3.2016 15.20
Uutinen

Silicon Valleyn kaltaiset yrittäjäekosysteemit ovat tärkeitä alustoja kasvuhakuiselle yrittäjyydelle ja uusien startup-yritysten syntymiselle ja kehittymiselle. Julkinen sektori voi edistää tällaisten toimivien ekosysteemien kehittymistä, mutta se edellyttää kuitenkin uudenlaista lähestymistapaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan.

Näin todetaan ”Startup-yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat” -hankkeen osana 9.3.2016 julkaistussa politiikkakatsauksessa. Katsauksessa on jäsennelty tarkemmin ekosysteemin käsitettä sekä ekosysteemisen politiikan lähtökohtia ja toimenpiteitä startup-yritysten näkökulmasta.

Julkisen sektorin roolina rajat ylittävän yhteistyön rakentaminen

Yrittäjäekosysteemit muodostuvat olemassa olevista ja tulevista yrittäjistä sekä yrityksistä, rahoittajista ja sijoittajista, tutkimusorganisaatioista ja muista toimijoista ja prosesseista, jotka tuottavat uutta kasvuhakuista yrittäjyyttä. Suomessa on hyviä esimerkkejä toimivista ekosysteemeistä (esim. Otaniemessä), mutta niitä on pystyttävä vahvistamaan, laajentamaan ja synnyttämään uusille paikkakunnille.

Toimivien yrittäjäekosysteemien kehittäminen edellyttää avointa, kokonaisvaltaista, sektori- ja hallinnonalojen rajat ylittävää yhteistyötä. Tätä varten tarvitaan aiempaa enemmän eri tasoilla tapahtuvaa yhteistyön ’orkestrointia’ ja siihen erikoistuneita toimijoita ja toimintamalleja sekä kansallisella, alueellisella että paikallisella tasolla.

Uusia työkaluja tarvitaan

Ekosysteemien vahvistaminen edellyttää erityisiä ekosysteemien vahvistamiseen tähtääviä työkaluja, jotka keskittyvät ekosysteemissä olevien rakenteellisten aukkojen (esim. tiedonkulku ja yhteistyö eri toimijoiden välillä) tunnistamiseen ja ratkaisuun yksittäisten markkinapuutteiden (esim. rahoituksen saatavuus) sijaan. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi erilaiset avoimen innovaation alustat, hautomot, kiihdyttämöt, hackathonit tai innovatiiviset julkiset hankinnat.

Katsauksen ovat laatineet 4FRONT Oy ja Urban Mill. Työn seuraavissa vaiheissa kuvataan julkisen sektorin roolia ekosysteemien rakentamisessa tapausesimerkkien avulla.

”Startup-yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat” -hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Yrittäjäekosysteemit kasvun ajurina -katsaus

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta

Lisätiedot: neuvotteleva virkamies Tuija Ypyä, TEM, p. 029 50 62115, tuija.ypya(at)tem.fi; Vesa Salminen, 4FRONT Oy, p. 040 12 52370, vesa.salminen(at)4front.fi; Kari Mikkelä, Urban Mill, p. 050 500 4048, kari.mikkela(at)urbanmill.fi