Turvallisuutta lähiympäristöön suunnittelemalla ja ohjaamalla

10.5.2019 10.39
Uutinen

Vaikka Suomi on useilla mittareilla maailman turvallisin maa, turvallisuuden tunne on heikentynyt. Myös turvallisuusympäristö on monimutkaistunut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa selvitettiin turvallisuuden kokemiseen vaikuttavia mekanismeja ja tuotettiin suosituksia käytännön suunnittelun tueksi. Hankkeen toteuttajina olivat VTT, Suomen Pelastusalan Keskusliitto SPEK, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto.

”Vaikka turvallisuutta ja sitä, mistä se rakennetussa ympäristössä muodostuu, on tutkittu aiemminkin, tietoa ei riittävällä tavalla ole hyödynnetty suunnittelussa. Tämän hankkeen tavoitteena on ollut selvittää ja koota yhteen suunnittelun keinoja, joilla tapaturmia, ilkivaltaa ja rikoksia voidaan vähentää asuinalueilla ja julkisissa ulkotiloissa”, Jaana Nevalainen ympäristöministeriöstä kertoo.

Turvallisuuteen vaikuttavat tekijät esiin

Tutkimusryhmä selvitti turvallisuuden kokemiseen vaikuttavia mekanismeja laajan kirjallisuuskatsauksen ja kolmentoista tapausesimerkin pohjalta. Vaikutusmekanismeista kehitettiin teemoja, joita voidaan asettaa esimerkiksi hankesuunnitelmien konkreettisiksi tavoitteiksi.

"Loimme vaikutusmekanismien pohjalta listan yhdestätoista suunnitteluperusteesta, joita vahvistamalla koettua turvallisuutta saadaan parannettua", Tarja Mäkeläinen VTT:ltä sanoo.

Tutkimus tarkasteli myös ohjausprosessia aina ministeriöiden poliittisesta ohjauksesta kiinteistöomistajien strategioihin saakka, ja havaitsi että samoja suunnitteluperusteita voidaan soveltaa niihinkin. Suunnitteluperusteet on laadittu teemoittamaan keskustelua ja niihin kuuluu suoria keinoja, kuten lähiympäristön laadukkuus ja valaistuksen voimakkuus, sekä epäsuoria kuten sosiaalisen elämän ja yhteistyön mahdollistaminen.

Lähiympäristön suunnittelu ansaitsisi ohjeen

Tutkimusryhmä suosittelee, että lähiympäristön suunnitteluun tulisi luoda rakentamismääräyskokoelmaan ohjeistusta, sillä systemaattiset lähiympäristösuunnitelmat edistäisivät koettua turvallisuutta.

"Kaikkein nopein keino kohentaa turvallisuudentunnetta on puuttua jo tiedettyihin riskipaikkoihin. Esimerkiksi valaisemalla alikulkutunneleita, liikunta- ja ulkoilureittejä ja kohentamalla puistojen siisteyttä saadaan nopeasti tuloksia", suosittelee Tarja Mäkeläinen.

Hankkeessa kehitettiin virtuaalista turvallisuuskävelyä lähiympäristön suunnittelun välineenä ja se havaittiin erittäin toimivaksi työkaluksi kokemuksellista turvallisuutta havainnollistettaessa ja testattaessa. Mallia tehdessä kuultiin asukkaita, elinkeinoelämän edustajia, kaupunkisuunnittelijoita ja poliisikoordinaattoreita, jolloin lopputulokseen saatiin kaikkien näkemys.

"Toivon että tätä koontia turvallisuuden eri ulottuvuuksista luetaan tarkkaan ja huomioidaan käytännön suunnittelussa", Jaana Nevalainen sanoo.

Hanke: Lähiympäristö 2.0. Kesto: 5/2018–5/2019, toteuttajina VTT, Suomen Pelastusalan Keskusliitto SPEK, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja Policy Brief-katsaukseen.