FI SV EN

Tutkimus: Massadatan tehokkaampi käyttö vaatii ymmärrystä sen potentiaalista ja panostusta osaamiseen

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.4.2016 10.03
Tiedote 148/2016

Isossa joukossa suomalaisyrityksiä ei vielä ymmärretä suurten tietoaineistojen liiketoimintapotentiaalia, todetaan massadatan eli big datan hyödyntämistä selvittäneessä tutkimuksessa. Ratkaisuksi esitetään panostamista tiedon hyödyntämistä koskevaan osaamiseen ja kokeiluihin. Tutkimus julkaistiin 11. huhtikuuta 2016 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn johtaman tutkimushankkeen loppuraportissa arvioidaan massadatan liiketoimintapotentiaalia eri toimialoilla, massa- ja omadatan sovelluspotentiaalia ja julkisen sektorin palveluihin liittyviä oikeudellisia reunaehtoja.

Tutkimushankkeen tarkoituksena oli tuottaa tietoa massadatan liiketoimintapotentiaalista suomalaisyrityksissä ja mahdollisuuksista julkisen sektorin palveluissa sekä tukea EU:n henkilötietoasetuksen pohjalta uudistumassa olevan tietosuojalainsäädännön kansallista valmistelua tunnistamalla tiedon käyttöön liittyviä oikeudellisia reunaehtoja. Tutkimushankkeen tuloksia voidaan hyödyntää digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävän hallituksen kärkihankkeen toimissa. Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä massadatan hyödyntämistä liiketoiminnassa ja käynnistää omadata-kokeiluja.

Parempia päätöksiä, tuotteita ja asiakaskokemuksia

Suomalaisyritysten massadatan käyttöä kartoitettiin marraskuussa 2015. Kyselyyn vastasi 1189 yritystä. Lähes neljäsosa kyselyyn vastanneista yrityksistä keräsi massadataa tai käytti sitä liiketoiminnassaan.

Massadatan hyödyntämisen etujoukoissa ovat energia-alan yritykset sekä rahoitus- ja vakuutustoimintaa harjoittavat yritykset. Keskisuuret ja isot yritykset olivat selkeästi todennäköisemmin massadatan hyödyntäjiä kuin pienemmät yritykset. Keskisuurten- ja isojen yritysten joukossa odotettiin myös voimakkainta massadatan liikevaihto-osuuden kasvua.

Yleisimmin liiketoimintapotentiaalin arvioitiin realisoituvan siten, että yrityksessä tehdään parempia, tietoon perustuvia päätöksiä, sekä siinä, että yrityksen kilpailuasema, tuotteiden laatu ja asiakaskokemus paranevat.

Isossa joukossa suomalaisia yrityksiä ei massadatan käytön liiketoimintapotentiaalia kuitenkaan vielä tällä hetkellä ymmärretä. Myös suurten tietoaineistojen käsittelyyn ja analyysiin liittyvä tietotaidon puute rajoittaa tai estää massadatan hyödyntämistä merkittävästi.

Jotta liiketoimintapotentiaali pystyttäisiin valjastamaan, on ensiarvoisen tärkeää suunnata resursseja datan käsittelyn, hallinnan ja analytiikan sekä datatalouden yhteiskunnallis-taloudelliseen koulutukseen, sekä massadatan hyödyntämistä edistävään tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.

MyData keskeinen massadataekosysteemin kehittämisessä

Yritysten ja julkisten tahojen haastatteluissa ja työpajoissa ilmeni, että massadatan hyödyntämisessä tärkeinä asioina pidetään tiedon käytettävyyttä, datan keruupaikkojen ja -välineiden laajentumista ja reaaliaikaistumista, datan määrän kasvun kautta syntyvää ennustuspotentiaalia sekä datalajien yhdistämisen ja kokemusdatan hyödyntämistä. 

Datan käytön haasteina nähdään mm. datamassan suuruus, maksullisuuteen tai maksuttomuuteen liittyvät kysymykset, omistajuus- ja pääsykysymykset, tiedon väärinkäytön ja katoamisen riski sekä tiedon antajien oikeuksien epäselvyydet.

MyDataa eli omadataa voi sisältyä lähes mihin tahansa massadataan, ja se onkin kriittisessä asemassa massadataekosysteemin kehittämisessä. Esimerkiksi terveyspalveluissa ovat lisääntymässä omaan terveyteen liittyvät, monia datalajeja yhdistelevät palvelut.

Omadataan liittyvien haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan uusia toimintamalleja, joissa painotus siirtyy lainsäädännöstä datan hallinnan työkaluihin. Yksi lupaavimmista mahdollisuuksista omadata-työkalujen kehittämiseen ovat blockchain- eli lohkoketjuteknologiat, jotka sopivat hajautettuun tiedon varmentamiseen ja käsittelyyn, turvaratkaisuihin sekä arvon tai resurssien jakamiseen.

Innovatiivisia työkaluja julkiselle sektorille

Oikeudellisesta näkökulmasta massadatan hyödyntämiseen liittyvä kehitys vaikuttaa syvimmin tietosuojaan. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että pyrittäessä sekä hyödyntämään massadatan koko potentiaalia että noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä, voidaan löytää uudenlaisia ratkaisuja, jotka vaikuttavat toimintatapoihin ja jopa julkisen sektorin toimijoiden rooleihin.

Julkisella sektorilla olisi syytä huolellisesti arvioida näiden ratkaisujen soveltuvuutta ja kehitysmahdollisuuksia Suomessa. Uusien työkalujen kehittäminen luo mahdollisuuksia tehostaa julkisen sektorin toimintaa, parantaa sen palveluita, lisätä päätöksenteon ja resurssien allokoinnin avoimuutta sekä mahdollisesti myös edistää massadatan hyödyntämistä (esim. datan uudelleen käyttöä eri tarkoituksiin).

Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluja –raportti

Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluita -hankkeessa olivat mukana Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, MDI, Forum Virium, Business Law Finland Oy ja Spark Legal Network. Hanke oli osa valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Ohjausryhmään on osallistunut edustajia liikenne- ja viestintäministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja ympäristöministeriöstä.

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Heli Koski, ETLA, p. 050 466 3214