Skip to content

Hiilineutraali Suomi nojaa vahvasti sähköistymiseen – lisääntyvän sähkönkulutuksen vaikutuksia sähköjärjestelmään selvitetään syksyn 2020 aikana

4.11.2020 12.38
Uutinen

Selvityshankkeessa kartoitetaan toimialojen vähähiilisyystiekarttojen vaikutuksia Suomen sähköjärjestelmälle muun muassa sähkön hintojen ja sähkön toimitusvarmuuden kannalta. Selvityksen tuloksia esitellään tammikuussa 2021.

Sähköjärjestelmän toimivuudella on keskeinen rooli Suomen kunnianhimoisen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa vuonna 2035. Eri toimialojen alkuvuoden 2020 aikana laatimat vähähiilisyystiekartat osoittavat, että sähkön tarve tulee kasvamaan merkittävästi keskeisillä teollisuussektoreilla, liikenteessä ja lämmityksessä. Suomessa on hyvät edellytykset lisätä päästötöntä sähköä, erityisesti tuulivoimaa, vastaamaan kasvavaan sähkön kysyntään. Enenevissä määrin säästä riippuvaan tuotantoon perustuvaan sähköjärjestelmään voi kuitenkin liittyä riskejä muun muassa sähkötehon riittävyyden ja järjestelmän säädettävyyden kannalta, ellei sähköjärjestelmään löydetä merkittäviä määriä uusia jouston lähteitä.

Valtioneuvosto on käynnistänyt selvityksen vähähiilisyystiekartan vaikutuksista sähköjärjestelmään, jotta mahdolliset sähköistymisen haasteet ja pullonkaulat on tunnistettu ennalta. Selvityksen toteuttaa AFRY Management Consulting. Selvityshankkeessa tarkastellaan kolmea skenaariota sähkön tuotannon, kulutuksen ja tuonnin kehittymiselle vuoteen 2040:

  • Perusskenaario perustuu sähkönkäytön kehittymiseen ilman merkittäviä lisätoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi.
  • Tiekarttojen mukainen sähköistymisskenaario, jossa tavoitellaan hiilineutraalisuutta vuonna 2035.
  • Älykkään sähköistymisen skenaario, jossa sähköistymisaste ja vaihtelevan uusiutuvan tuotannon osuus ovat vielä suurempia ja jouston tarjonta sähkön teollisuus- ja pienkuluttajien toimesta on merkittävämpää.

Sähkömarkkinoiden tuntikohtaiseen mallinnukseen perustuvan selvityksen tuloksena saadaan näkemys sähkön hinnan ja hinnanvaihtelun kehittymisestä Suomessa ja sähkötehon riittävyydestä. Selvityshankkeessa kartoitetaan myös muutoksia tuotannon ja kulutuksen jakautumisessa maantieteellisesti ja sähköverkkojen eri jännitetasoille, tarvittavien joustojen kokoluokkaa ja mahdollisia toteutustapoja, sekä muita vaikutuksia sähköjärjestelmään ja sähkön toimitusvarmuuteen eri skenaarioissa.

Selvityksen ohjausryhmässä on edustajia valtioneuvoston kansliasta, työ- ja elinkeinoministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä ja ympäristöministeriöstä. Ohjausryhmään pyydettiin asiantuntijoiksi edustajat Energiavirastosta ja kantaverkkoyhtiö Fingridiltä. Selvitys valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Tuloksia esitellään tammikuussa 2021, lisätietoa tilaisuudesta seuraa myöhemmin.

Lisätiedot:

Tatu Pahkala, ohjausryhmän puheenjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö, [email protected]
Jimmy Forsman, projektipäällikkö, AFRY, [email protected]

Vähähiilisyystiekartat: https://tem.fi/tiekartat