Skip to content

Työmarkkinainformaatio digitalisoituvassa Suomessa

Käynnissä

Toteuttajat

Oy Meaning Processing Ltd, HeadAI Oy, Konsultointi Kestävä Innovaatio, Konstantinos Pouliakas (Cedefop)

Rahoitussumma

99 800 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–3/2021

Julkisille toimijoille kertyy työmarkkinoiden ja yhteiskunnan suuntaa ja tilaa kuvaavaa tietoa, jota tulisi hyödyntää nykyistä paremmin yksilöiden koulutus- ja uravalintojen tukena erityisesti koulutuspolun nivelvaiheissa ja työuran aikana. Työelämän mutkistuessa ihmiset tarvitsevat yhä enemmän tietoa ja tukea opintojen ja uran siirtymä- ja nivelvaiheisiin. Kansallisten ratkaisujen suunnittelemiseksi on tarpeen selvittää tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa käytettäviä työmarkkinatietoon liittyviä tietojärjestelmiä, käyttöliittymiä ja - palveluita sekä työmarkkinatiedon saatavuutta ja hyödyntämisen tapoja Suomessa ja verrokkimaissa.

Suomen tilanteen kartoittamiseksi on tarpeen koota tieto nykyisin käytössä olevista työmarkkinatiedon lähteistä ja analysoida, kuinka paljon niitä käytetään eri järjestelmissä, asiantuntijoiden työn tukena ja miten kansalaiset niitä hyödyntävät. Lisäksi on tarpeen selvittää mitä muita työmarkkinatietoa sisältäviä julkisen hallinnon käyttöön saatettavissa olevia tietokokonaisuuksia ja tietovarantoja Suomessa on, sekä arvioida niiden hyödynnettävyyttä ja rajoituksia ko. käytössä. Tietokokonaisuuksista on tarpeen arvioida tiedon laatua, tiedon rakenteisuutta ja rakenteistamisen mahdollisuuksia sekä hyödynnettävyyttä ja yhdisteltävyyttä (ml. koneluettavuus ja tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia tiedon analysoinnissa) erilaisissa digitaalisissa ohjauksen palveluissa. On myös tarpeen tietää miten työmarkkinatietoa ja siihen liittyviä palveluita tulisi kehittää. 

Hankkeessa selvitetään työmarkkinainformaation, olemassaolevien tietovarantojen ja rekisteritiedon käyttöä ja niihin liittyvien palvelujen kehitysmahdollisuuksia koulutus- ja uravalintojen tukemisessa. Tavoitteena on kartoittaa Suomessa nykyisin käytössä olevat tiedon lähteet ja käyttötavat, kuvata tilanne verrokkimaissa ja ehdottaa tapoja, joilla koulutus- ja uravalintoja voitaisiin paremmin tukea eri tietolähteitä yhdistämällä ja palvelurajapintoja luomalla. Käytettävissä olevia tietolähteitä tarkastellaan erityisesti palvelujen digitalisoinnin ja tekoälytekniikan soveltamisen näkökulmasta. Hankkeessa kartoitetaan myös työmarkkinainformaation vaikutuksista esitetty tutkimustieto.

Ota yhteyttä:

Chief scientist Ilkka Tuomi, Oy Meaning Processing Ltd, p. 050 564 6768, etunimi.sukunimi(at)meaningprocessing.com

Rekisteritieto yksilöiden koulutus- ja uravalintojen ja ohjauksen tukena

Yhteyshenkilö ministeriössä