Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Den globala ordningen i förändring och dess konsekvenser för EU)

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetUtrikesministeriet 7.3.2019 15.09
Pressmeddelande 139/2019

Den pågående omvälvningen av världsordningen är mångfasetterad och konsekvenserna av denna omvälvning tar sig uttryck i ökad instabilitet inom den internationella politiken, försvagade globala samarbetssystem och regelverk samt förändringar inom de stormaktspolitiska maktstrukturerna. Utvecklingstrender när det gäller den globala ordningen är regionalisering, multipolarisering av maktstrukturerna samt splittring av aktörer.

I den utredning som Utrikespolitiska institutet nu publicerat konstateras att Europeiska unionens handlingsförmåga försvagas av de nämnda utvecklingstrenderna. Unionens roll utmanas dessutom av att betydelsen av den politisk-militära makten ökar i unionens omedelbara verksamhetsomgivning samt av att unionens värderingar blir utmanade inte bara på internationell nivå utan också inom unionen. 

I ett internationellt perspektiv framhävs Finlands roll i brytningspunkten mellan två regionala ordningar. För att befästa Finlands ställning och inflytande krävs ett starkt engagemang i landets centrala internationella referensgrupper samt att landets egna värderingar och mål främjas i nära samarbete med såväl statliga som icke-statliga aktörer. 

I utredningen noteras Kinas allt starkare globala ambitionsnivå, även om interna faktorer och avsaknaden av allierade utgör hinder för att landet ska kunna inta en ledande roll inom det globala maktsystemet. Kinas engagemang i institutioner och normer inom det globala ledningssystemet är selektivt och reflekterar landets egna värderingar och intressen. Detta tillsammans med den politik som förs av andra framväxande makter – samt Förenta staternas nuvarande administration – bidrar till att försvaga det internationella regelbaserade systemet.

Utspridningen av den statliga makten till icke-statliga aktörer, allt från storföretag till tvärnationella sammanslutningar, terroristorganisationer och individer – en utveckling som sker parallellt med multipolariseringen av det globala maktsystemet – gör att det globala makt- och regelsystemet blir mer mångformigt. Tillsammans med differentieringsutvecklingen av den globala värdegrunden medverkar detta till att det globala institutionella systemet och det globala regelsystemet går mot en geografisk och temabaserad uppdelning.

I ljuset av de pågående utvecklingstrenderna framhäver utredningen behovet av att säkerställa att det finns globala regler på de områden som är allra viktigast med tanke på människors säkerhet och välfärd – samt att länder i stor utsträckning förbinder sig till dessa regler. Det är särskilt fråga om förebyggande och lösning av internationella konflikter, reglerna om bruk av militärt våld samt bekämpningen av klimatförändringen. 

Publikationen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016 (www.tietokayttoon.fi). 

Ytterligare information: Teija Tiilikainen, direktör för Utrikespolitiska institutet, tfn 09 432 7701, teija.tiilikainen(at)fiia.fi