Liikennehankkeiden työmarkkinavaikutusten arviointi

Käynnissä

Toteuttajat

Ramboll Finland Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2019–11/2019

Liikenneväyläinvestointien taloudelliset vaikutukset ovat ajankohtaisia ja keskusteltuja teemoja Suomessa ja useissa muissa maissa. Keskeinen kysymys on, tulevatko kaikki merkitykselliset vaikutukset otettua huomioon viranomaisten teettämissä vaikutusarvioinneissa ja lopulta päätöksenteossa. Suomessa keskustelu arviointien puutteista on syntynyt pääasiassa siksi, että raideinvestoinnit osoittautuvat yhteiskuntataloudellisesti kannattamattomiksi, vaikka niihin kytkeytyy merkittävää asuin- ja työpaikkarakentamista ja suurehkoja liikennemääriä. 

Liikenneinvestointien laajemmista taloudellisista vaikutuksista tehtyjen selvitysten mukaan laajempien taloudellisten vaikutusten arviointi edellyttää Suomen olosuhteisiin ja väyläinvestointeihin soveltuvan tutkimusperustan vahvistamista. Tässä hankkeessa vahvistetaan tutkimusperustaa kartoittamalla liikennehankkeiden työmarkkinavaikutuksia ja niiden arvioinnin edellytyksiä. Työmarkkinavaikutuksilla tarkoitetaan tässä saavutettavuuden muutoksesta johtuvia vaikutuksia työmarkkinoiden kokoon, työllisyysasteeseen ja työn tuottavuuteen. 

Hankkeen päätavoitteena on määritellä Suomen olosuhteisiin ja liikennehankkeisiin soveltuva arviointikehikko työmarkkinavaikutusten arvioinnissa tarvittavien tietojen tuottamiseksi ja menetelmien kehittämiseksi. Päätavoite jakautuu neljään osatavoitteeseen:

  1. Muodostetaan tutkimukseen pohjautuva ymmärrys liikenteellisen saavutettavuuden muutosten vaikutuksista työmarkkinoihin.
  2. Kartoitetaan ja analysoidaan saavutettavuuden muutosten työmarkkinavaikutusten arviointimenetelmät ja kansainvälisesti parhaat arviointikäytännöt.
  3. Arvioidaan liikennehankkeiden työmarkkinavaikutusten arvioinnin ja sen kehittämisen mahdollisuudet tällä hetkellä Suomessa.
  4. Selvitetään, mitkä ovat liikennehankkeiden työmarkkinavaikutusten arvioinnin keskeisimmät jatkotutkimuskysymykset.

Ota yhteyttä:

Heikki Metsäranta, Strafica Oy, p. 040 562 6612, etunimi.sukunimi(at)strafica.fi

Yhteyshenkilö ministeriössä: 

Johtava asiantuntija Niko-Matti Ronikonmäki, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 514 2493, etunimi.sukunimi(at)lvm.fi

 

 

Liikennehankkeiden työmarkkinavaikutusten arviointi