Selvitys alkuperätakuujärjestelmän laajentamisesta kaasulle

Käynnissä

Toteuttajat

Gaia Consulting Oy

Rahoitussumma

49 981 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–12/2019

Nykyisellä alkuperätakuujärjestelmällä mahdollistetaan kuluttajan valinta alkuperältään tietynlaisen energia ostamiseen. Siten se antaa kuluttajille ja yrityksille konkreettisen keinon vaikuttaa omaan ekologiseen jalanjälkeensä ja ympäristövastuunsa toteuttamiseen. Voidaankin sanoa, että alkuperätakuilla on vahva yhteiskunnallinen tehtävä kuluttajan sisällyttämisessä osaksi kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Alkuperätakuujärjestelmän laajentamisesta muille energiamuodoille (kaasu, lämmitys, jäähdytys) on keskusteltu pitkään ja vaikka sähkö ja kaasu eroavat tietyiltä ominaisuuksiltaan, antaa sähkön alkuperätakuujärjestelmä hyvän pohjan myös kaasun vastaavalle. Alkuperätakuujärjestelmän laajentaminen kaasuun vaatii kuitenkin tiettyjen erityiskysymysten ratkaisemista, joita aiheuttavat esimerkiksi kaasun luonne, massatase, kansainvälinen siirto, vero- ja tukipolitiikka, kustannusvastaavuus, pienet toimijat, kestävyys sekä administraatiokustannukset. 

Työn tavoite on selvittää, voidaanko nykyinen alkuperätakuujärjestelmä laajentaa koskemaan myös kaasua. Laajennettavuutta arvioitaessa osatavoitteina on selvittää kattavasti:

  • Mitä kaasun erityispiirteitä tulee ottaa huomioon
  • Mitä ratkaisuja on tehty maissa, joissa on jo käytössä kaasun alkuperätakuujärjestelmä
  • Vaikutukset kaasuntuotantolaitoksiin sekä nykyiseen sähkön alkuperätakuujärjestelmään
  • Vaikutukset kaasun tukijärjestelmiin
  • Vaikutukset kestävyysjärjestelmien toteutustapaan
  • Laajennetun järjestelmän luotettavuus, selkeys, yksinkertaisuus ja tehokkuus.

Ota yhteyttä:

Juha Vanhanen, Gaia Consulting Oy, p. 050 564 1889, etunimi.sukunimi(at)gaia.fi

Uusiutuvan energian direktiiviin (RED II) liittyvät selvitykset

Yhteyshenkilö ministeriössä