Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot

Käynnissä

Toteuttajat

Tampereen yliopisto, Pellervon taloustutkimus

Rahoitussumma

199 992 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 7/2018–1/2020

Teknologinen murros ja tuotannon uudelleenorganisointi ulkoistamisen ja globalisaation johdosta muuttaa  työtehtävien sisältöä ja työvoiman kysynnän rakennetta. Perinteiset taidot ja ammatit tulevat tarpeettomiksi tai katoavat ja toisaalta niiden tilalle syntyy uusia ammatteja joissa vaadittavat taidot tai taitojen yhdistelmät voivat poiketa aikaisemmin vaaditusta. Kehitys asettaa kasvavia vaatimuksia työvoiman ammatilliselle ja alueelliselle liikkuvuudelle. Suomesta ei ole tuoretta ja kattavaa tutkimusta työvoiman ammatillisen liikkuvuuden tasosta, sen viimeaikaisista kehityssuunnista ja sen yhteyksistä alueelliseen liikkuvuuteen. Tämä tutkimushanke tuottaa ajantasaisen kuvan työvoiman ammatillisen liikkuvuuden tasosta ja kehityksestä Suomessa sekä sen merkityksestä osana työvoiman kohtaanto- ja saatavuusongelmien ratkaisemista.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Määritellä ammatillinen liikkuvuus käsitteenä ja kuinka sitä voidaan määrällisesti kuvata, sekä minkälaisiin työmarkkinoiden dynaamisiin ilmiöihin ammatillinen liikkuvuus kytkeytyy ja mitkä ovat liikkuvuuteen vaikuttavat osatekijät. 
  2. Kuvata ammatillisen liikkuvuuden taso ja sen viimeaikainen kehitys Suomessa ja verrata näitä muiden maiden vastaaviin tietoihin. Tässä kuvauksessa keskitytään erityisesti sellaisiin liikkuvuuden mittareihin, jotka soveltuvat ammatillisen liikkuvuuden kuvaamiseen teknologisen kehityksen ja globalisaation aiheuttamien muutosten näkökulmasta, kuten työmarkkinoiden polarisoituminen eri palkkatason ammatteihin.
  3. Tutkia ekonometrisilla monimuuttujamalleilla mitkä osatekijät liittyvät ammatillisen liikkuvuuden kehitykseen. Näitä osatekijöitä ovat työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet (kuten ikä, sukupuoli, koulutus, perhetilanne), työtehtävien ominaisuudet (määräaikaisuus ja osa-aikaisuus, ammatin vaatimat taidot esimerkiksi työn rutiini/ ei-rutiininomaisuuden suhteen) sekä työnantajayrityksen ominaisuudet (kuten sijaintialue, ikä, toimiala, kannattavuus, uuden teknologian käyttö). 
  4. Tarkastella ammatillisen liikkuvuuden ja alueellisen liikkuvuuden välisiä kytköksiä ja arvioidaan alueellisen ja ammatillisen liikkuvuuden keskinäistä merkittävyyttä työvoiman saatavuusongelmien selittäjänä.
  5. Esittää minkälaisia politiikkatoimia ja muita toimenpiteitä työvoiman ammatillisen liikkuvuuden edistämiseksi olisi syytä käynnistää tai vahvistaa. 

Hankkeen raportit:

Policy Brief: Ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot – alustavia tuloksia ja uutinen (9.5.2019)

Ota yhteyttä:

Professori Jari Vainiomäki, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, p. 050 318 5963, etunimi.sukunimi(at)uta.fi

Muut tietotarpeet Työvoiman ammatillinen liikkuvuus ja saatavuusongelmien ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä