Innovatiiviset julkiset hankinnat: vaikutukset ja hyvät käytännöt

Hallituksen asettaman tavoitteen mukaan viisi prosenttia julkisista hankinnoista tulisi olla innovatiivisia. Mitä innovatiiviset hankinnat ovat ja mitä niillä voidaan saada aikaan?

Innovatiivisessa julkisessa hankinnassa kunta tai valtio ostaa markkinoilta uuden ratkaisun, jonka avulla se voi parantaa julkisten palveluiden vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Yrityksille innovatiiviset hankinnat tarjoavat tärkeitä referenssejä uusiin tuotteisiin pohjautuvaan liiketoimintaan. Suurimmat innovatiivisten julkisten hankintojen mahdollisuudet löytyvät sieltä, missä julkisen sektorin kehittämistarpeet ja yhteiskunnalliset haasteet sekä yritysten osaamiset
ja teknologiset valmiudet kohtaavat.

Innovatiivisten hankintojen lisäämiseksi tarvitaan hankintaosaamisen laaja-alaista kehittämistä. Hankintaprosessin eri vaiheissa voidaan luoda edellytyksiä tarpeiden ja osaamisten kohtaamisen parantamiseksi. Innovatiivinen hankinta tulee nähdä prosessina, joka lähtee liikkeelle kehitys- ja hankintatarpeiden tunnistamisesta ja jatkuu sopimuskauden aikaiseen yhteistyöhön.

Vaikutusten lisäämiseksi on tärkeää myös luoda edellytyksiä uusien ratkaisujen leviämiselle ja skaalautumiselle. Sitä voidaan edistää hankintayksiköiden välisellä yhteistyöllä, koordinoimalla hankintatarpeita, toteuttamalla yhteisiä kokeiluja, sopimalla yhteisesti sovellettavista avoimista standardeista ja muodostamalla tietopohjaa ja näyttöä uusien ratkaisujen kustannusvaikuttavuudesta. Innovatiivisten hankintojen toteutumisen seurannan tueksi tarvitaan mittausta ja arviointia niin kansallisella kuin paikallisella tasolla. Yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointiin tulee jatkossa panostaa huomattavasti aiempaa enemmän.