Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus
Käynnissä Ulkopoliittinen instituutti, Ilmatieteen laitos, Tyrsky-Konsultointi, Security Analysis Oy
Mikä lääkkeissä maksaa? – Selvitys lääkkeiden hintaan vaikuttamisesta ja ohjauksesta
Käynnissä Aalto-yliopisto, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
Käynnissä Ulkopoliittinen instituutti, Helsingin yliopisto/Aleksanteri-instituutti, Maanpuolustuskorkeakoulu, Pietarin valtionyliopisto (alihankkija)
Genomi-hanke – Genominmuokkaustekniikoiden tilanne ja tulevaisuus
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus LUKE, Demos Helsinki (alihankkija)
Kaupallisten ajoneuvojen rooli liikenne nollapäästöiseksi -ilmastopolitiikassa (KAROLIINA)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (alihankkija)
Metsätalouden pohjavesivaikutukset (MEPO)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Tapio Oy, Oulun yliopisto (alihankkija), WaterHope (alihankkija), Gain Oy (alihankkija)
Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Pellervon taloustutkimus
Digiosallisuus Suomessa
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Jyväskylän yliopisto
Salmonellan leviäminen suomalaisille nauta- ja sikatiloille
Käynnissä Ruokavirasto, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläinten Terveys ETT ry (alihankkija)

Päättyneet hankkeet

Kestävyyden johtaminen ja toimeenpano paikallistasolla
Päättynyt Demos Helsinki, Suomen ympäristökeskus, FCG Oy, Suomen Kuntaliitto, MSDI Oy
Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa (INTELU)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Konsulttitoimisto Lawos Oy
Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen
Päättynyt Forefront Oy, MDI Public Oy, KPMG Oy, Technopolis Group LLC, Tuomas Takalo (Suomen Pankki / VATT), Otto Toivanen (Aalto-yliopisto)
Lapsilähtöinen budjetointi
Päättynyt NHG Consulting Oy, Lastensuojelun Keskusliitto
Vaikutusarviointi kansallisen turvallisuuden näkökulmasta (TURVAA-hanke)
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulu
Venäjän strategisen viestinnän erityispiirteet
Päättynyt Eurofacts Oy, Jyväskylän yliopisto, Euroopan Hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus, Security Analysis Oy
Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä (MAMOMI)
Päättynyt Lapin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tapio Oy, Tmi Harri Hautajärvi
Saamelaiset muuttuvassa ilmastossa (SAAMI)
Päättynyt Oulun yliopisto
MATTI – alueellista varautumista ja turvallisuussuunnittelua tukeva seuranta-, arviointi- ja ennakointimalli
Päättynyt VTT, Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Maanpuolustuskorkeakoulu
Rakennusalan kilpailukyky ja uudistuminen
Päättynyt Etlatieto Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, BES Oy