Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot
Käynnissä Tampereen yliopisto, Turun yliopisto
Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö ja tilapäinen työ sekä siirtymät kokoaikatyöhön
Käynnissä Palkansaajien tutkimuslaitos PT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Tampereen yliopisto
Kestävät käytännöt biokaasutuotannon prosessiketjuissa (KEBIO)
Käynnissä Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE, Agrinnotech, Kaskas Media Oy
Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien jakaminen (KIRI)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Ranunculus Oy
Yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen merkitys ja vaikutukset vastaanottavissa vesistöissä
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Uusien hankkeiden vaikutusten arviointi suhteessa vesien- ja merenhoidon tilatavoitteisiin – työkalujen nykytila ja kehittämistarpeet (VESIMALLIT)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Gaia Oy, AFRY Management Consulting Oy, Itä-Suomen yliopisto
Kohti nollapäästöjä ja -pilaantumista – Ympäristöpolitiikan ja -sääntelyn ennakointi 2030 (NOLLAPÄÄSTÖ)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Tyrsky-Konsultointi Oy, Stockholm Environment Institute Tallinn
Ympäristönsuojelulain toimivuus- ja vaikuttavuusarvio (YSL-ARVIO)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy
Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit (INNOVA)
Käynnissä MDI Public Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Päättyneet hankkeet

YK:n vammaissopimus ja rakennetun ympäristön esteettömyys – Tulevaisuuden lainsäädäntö- ja ohjaustarpeet
Päättynyt Aalto-yliopisto, Oy Arkkitehtitoimisto Åkerblom Arkitektbyrå Ab, OCAD University - IDRC Inclusive Design Research Center
Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Pellervon taloustutkimus
Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arvioiminen
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, Vanhan Vaasan sairaala
Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt
Päättynyt Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, NHG Finland, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Auria tietopalvelut
Täydentävät maahanmuuton väylät kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville ihmisille: Oppeja käytössä olevista väylistä
Päättynyt Kuntoutussäätiö, Oxford Research, Siirtolaisuusinstituutti, Joanne van Selm
Tuulivoimaloiden ääni, sen fysiologiset vaikutukset, häiritsevyys ja yhteys sairauksiin
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Selvitys julkisen oikeusavun tulorajojen vaikutuksista
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto
Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi lapsille (EPELI)
Päättynyt Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Suomen ympäristökeskus (alihankkija), Ahjo communications (alihankkija)
Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja tekojen ennalta estämisen mahdollisuudet
Päättynyt Nuorisotutkimusverkosto, Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti