FI SV EN

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Rapport: Kostnadseffektiva åtgärder behövs för att stödja el- och gasbilar

KommunikationsministerietStatsrådets kommunikationsavdelning 11.2.2019 10.28 | Publicerad på svenska 11.2.2019 kl. 12.50
Pressmeddelande 82/2019

De höga anskaffningspriserna för elbilar och utmaningarna med laddning av elbilar i husbolag bromsar för närvarande upp såväl utvecklingen av elbilsmarknaden och laddningsinfrastrukturen som den naturliga utökningen av elbilsbeståndet. Att införa fler elbilar i bilbeståndet är ett kostnadseffektivt sätt att trappa upp marknaden, men det förutsätter effektiva främjande åtgärder under de närmaste åren.

Det nyligen slutförda GASELLI-projektet, som utredde kostnadseffektiva sätt att främja el- och gasbilar, visade att den nationella energi- och klimatstrategins mål om 250 000 elbilar eller laddningsbara hybridbilar och 50 000 gasbilar före 2030 kan uppnås även med nuvarande åtgärder.

Olika sätt att snabba upp utvecklingen granskades genom scenarier som gjorts upp med hjälp av systemdynamisk modellering av förändringar i bilbeståndet. Den systemdynamiska modellen användes för att utreda olika främjande åtgärders effekter, och utifrån dessa resultat granskades det hur kostnadseffektiva åtgärderna är med tanke på utvecklingen av elbilars och laddningsbara hybridbilars marknadsandel. De åtgärder som granskades med hjälp av modellen var inflytande på anskaffningspriset (bilskatt och anskaffningsstöd), fordonsskatt, främjande av hemmaladdning, främjande av företagsbilar samt kommunikation och marknadsföring.

”Modelleringen visar att man genom ytterligare främjande åtgärder kan uppnå ett minst dubbelt större bestånd av elbilar och laddningsbara hybridbilar före 2030”, konstaterar Mikko Pihlatie, som är projektchef vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.

Tillgången på gasbilar och anskaffningspriset för gasbilar utgör för närvarande inget hinder för att skaffa en gasbil. För gasbilars del är det därför viktigast att fortsätta utvidga tankningsinfrastrukturen. I områden med tillgång till gas har man ingen orsak att skjuta upp anskaffningen av en gasbil, eftersom bilarna redan nu är en färdig lösning för att minska utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt.

De största hindren för en större marknadsandel för elbilar är bilarnas höga anskaffningspriser, det för stunden knappa modellsortimentet och utmaningarna med hemmaladdning i husbolag.

”Byggande av laddningsstationer för elbilar bör uppmuntras och göras lättare i husbolag och på arbetsplatser. Husbolagens intresse för frågan har dock redan ökat lite efter enkätundersökningen förra våren”, framhäver Marko Paakkinen, som är specialforskare vid VTT.

I början av projektet hade 93 procent av de husbolag som deltog i Finlands Fastighetsförbunds renoveringsbarometer ännu inte vidtagit några åtgärder i fråga om laddning av elbilar, men i enkätundersökningen hösten 2018 rapporterade en femtedel av husbolagen att de planerar att bygga laddningsstationer under 2018–2021. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar husbolag understöd för de ändringar som krävs i fastigheternas elsystem för att installera laddningsstationer för elbilar.

Olika incitament för elbilar behöver ännu införas

I de flesta enkäter, även i den som gjordes inom ramen för GASELLI-projektet, nämns det höga anskaffningspriset som det största hindret för att skaffa en elbil. Den analys som gjordes utifrån resultaten av modelleringen inom projektet visar att inflytande på anskaffningspriset är ett kostnadseffektivt sätt att främja anskaffningen av elbilar. Anskaffningspriset för renodlade elbilar väntas motsvara anskaffningspriset för bilar med förbränningsmotor cirka 2025, varefter incitament inte längre behövs. Just nu är det den bästa tidpunkten att införa incitament som påverkar anskaffningspriset, eftersom det totala antalet bilar ännu är litet och prisskillnaderna är som störst.

”Analysen visar att inflytande på anskaffningspriset för elbilar, till exempel genom bilskatt eller anskaffningsstöd, är en av de mest kostnadseffektiva främjande åtgärderna. Andra kostnadseffektiva åtgärder är främjande av laddning av elbilar i rad- och höghus samt kommunikation och marknadsföring”, fortsätter Pihlatie.

Nya elbilsmodeller, såväl renodlade elbilar som laddningsbara hybridbilar, släpps ut på marknaden i en allt snabbare takt och marknaden utvecklas snabbt. Det beräknas att över 200 nya elbilsmodeller kommer att släppas ut på marknaden före 2025. Trots att modellsortimentet i fråga om renodlade elbilar ännu är begränsat, lämpar sig de nuvarande bilarna för många hushålls behov. Kommunikation och marknadsföring är effektiva sätt att bidra till efterfrågan på de befintliga elbilsmodellerna.

Stöd och uppmuntran till företag

Ett effektivt sätt att utvidga marknaden för begagnade el- och gasbilar är att i upphandlingen av företagsbilar stödja utsläppssnåla alternativ, till exempel genom beskattningsvärdet för bilförmånsbilar. Också elbilsladdning på arbetsplatser bör främjas, både för att möjliggöra anskaffning av begagnade elbilar för arbetsresor och för att trygga elbilar som resurser i det smarta elnätet. När det gäller laddningsbara hybridbilar som skaffas med fri bilförmån är det viktigt att komma ihåg incitament för laddning, eftersom gratis bränsle kan leda till att den som använder bilen inte skaffar en hemladdningsstation på egen bekostnad. I fråga om laddningsbara hybridbilar kan hemladdningsstationen anses höra till standardutrustningen.

Publikationen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018.

Rapport: Sähkö- ja kaasuautojen kustannustehokkaat edistämistoimet – GASELLI (på finska)

Ytterligare information:

Mikko Pihlatie, projektchef, VTT, tfn 040 043 0395, mikko.pihlatie(at)vtt.fi, 

Marko Paakkinen, specialforskare, VTT, tfn 040 183 0255, marko.paakkinen(at)vtt.fi