FI SV

Utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2019 har godkänts

Statsrådets kommunikationsavdelning 20.9.2018 14.08
Pressmeddelande 426/2018
Utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2019 har godkänts

Statsrådet godkände utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2019 vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 20 september.

Syftet med utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande är att säkerställa en stark och horisontell kunskapsbas som stöder det samhälleliga beslutsfattandet. Med hjälp av planen riktas utrednings- och forskningsverksamheten in på de fokusområden som regeringen har valt och som är väsentliga för regeringens och ministeriernas verksamhet.

Informationsbehoven i planen har identifierats vid ministerierna. Också öppen, webbaserad samutveckling har tillämpats.

Planen omfattar sex fokusområden och för dem valda utrednings- och forskningsteman samt informationsbehov som fastställs senare:

  1. Välbefinnande, jämlikhet och delaktighet
  2. Miljö, naturresurser och ren teknik
  3. Ett hållbart konkurrenskraftigt Finland
  4. Nationell och global säkerhet
  5. Hållbar region- och stadsutveckling
  6. Progressiv och hållbar offentlig förvaltning
  7. Informationsbehov som fastställs senare

Statsrådets kansli och ministerierna med ansvar för olika teman ansvarar för genomförandet av planen i samarbete med den arbetsgrupp som samordnar statsrådets forsknings-, framsyns- och utvärderingsverksamhet. För genomförandet av planen anvisas ett anslag på 10,5 miljoner euro. I planen reserveras 2,3 miljoner euro för direkta informationsbehov hos den nya regering som tar vid efter riksdagsvalet våren 2019. Planen omfattar fokusområden och teman inklusive kostnadsförslag för utrednings- och forskningsverksamheten och anger fördelningen av berednings- och styrningsansvar.

Urvalskriterierna för den forskning som beställs är relevans, genomslagskraft, användbarhet, kvalitet och genomförbarhet samt kommunikation och informationshantering. Utredningarna och forskningen upphandlas genom öppen ansökan. Information om när ansökningsomgångarna inleds kommer att ges separat.

Utrednings- och forskningsplan till stöd för statsrådets beslutsfattande 2019

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli