Statsrådets utrednings- och forskningsprojekt

Genom statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet produceras information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade styrningen och den praktiska verksamheten. Verksamheten styrs av statsrådets årliga utrednings- och forskningsplan.

Planen omsätts i praktiken genom olika projekt som omspänner högst tre år. Projekten ska vara öppna och resultaten ska kunna utnyttjas på så bred front som möjligt. Utredningarna och forskningarna upphandlas genom öppen utlysning. Det viktigaste bedömningskriteriet är att projekten är relevanta, verkningsfulla, högklassiga och genomförbara och att resultaten kan utnyttjas.

Nya utrednings- och forskningsprojekt väljs och inleds varje år. De offentliga beskrivningarna av projekten publiceras på finska.