Määrärahojen haku

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahojen haku perustuu valtioneuvoston vuosittaiseen selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan.

Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Haut on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä toimijoita. Määräraha myönnetään vain taustaorganisaatiolle, ei yksittäiselle henkilölle. 

Haku on jaettu eri hallinnonalojen yhdessä valitsemiin teemoihin. Ministeriöiden asiantuntijat arvioivat hakemukset ja esittävät valittavat hankkeet valtioneuvoston kanslialle. Valintakriteereitä ovat relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Valtioneuvoston kanslia päättää selvitysten ja tutkimusten hankinnasta, laatii sopimukset hanketoimijoiden kanssa, huolehtii maksusuorituksista ja seuraa hankkeiden toteutusta yhdessä hankkeille nimettyjen ohjausryhmien kanssa.

Selvitys- ja tutkimustoiminnan määräraha on täysimääräistä, eikä omarahoitusosuutta vaadita.

HAKU KÄYNNISSÄ

Päättyneet haut

Vuosi 2016
Yleinen 1.8.2016 14.00
Vuosi 2015
Yleinen 16.9.2015 15.00
Vuosi 2014
Yleinen 17.10.2014 15.00