Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi

Käynnissä

Toteuttajat

MDI Public Oy, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus

Rahoitussumma

300 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–12/2021

Monipaikkaisuus liittyy miljoonien suomalaisten elämään niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Yhden kiinteän asuinpaikan sijaan ihmiset viettävät arkea ja vapaa aikaa useissa eri paikoissa sekä liikkuen näiden paikkojen välillä. Ihmisten monipaikkaisen asumisen lisäksi myös organisaatiot, kuten yritykset, virastot, oppilaitokset ja palvelut, voivat olla monipaikkaisia. Monipaikkaisuus voi tässä yhteydessä tarkoittaa sekä useita eri toimipaikkoja eri paikkakunnilla, mutta myös paikkariippumattomia työ-, opiskelu- ja asiointimahdollisuuksia mistä tahansa etäyhteyksien päästä.

Monipaikkaisuus on lisääntynyt työn muutosten (esim. etätyön ja pendelöinnin lisääntymisen), vapaa-ajan lisääntymisen sekä perhesuhteiden muutosten vuoksi. Myös kaupungistuminen voimistuminen, maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen lisääntyminen sekä liikenne- ja viestintätekniikan kehitys, osaltaan myös valtion toimintojen alueellistaminen, tukevat monipaikkaisuuden lisääntymistä. Viime vuosikymmenten aikana tapahtunut nopea kaupungistuminen sekä metropolialueen kehittäminen ovat eriyttäneet Suomen aluerakennetta. Monipaikkaisuuden edistäminen (mm. etätyötilojen tukeminen, toimintojen alueellistaminen ja kaksoiskuntalaisuus) nähdään usein ratkaisuna aluerakenteen ongelmiin.

Monipaikkaisuudesta on sen moninaisuuden vuoksi olemassa vain vähän kattavaa tietoa ja erilaiset tilastot ja rekisterit tunnistavat ilmiön heikosti. Ajantasainen tieto monipaikkaisuudesta ilmiönä sekä ennusteet monipaikkaisuudesta tulevaisuudessa puuttuvat, samoin kuten arviot monipaikkaisuuden taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä.

Tämän hankkeen tiedon tarve liittyy edellä kuvattuun lähtökohtaan, jossa tutkimustyöllä on ensinnäkin tarve hahmottaa monipaikkaisuuden nykytila ja laatia ennustemalleja tulevaisuuden monipaikkaisuudesta. Toiseksi on tarpeen tuottaa tietoa monipaikkaisuuden kestävyydestä ja ohjauskeinoista, kannustimista ja jarruista sekä hakea yhteiskehittämällä innovatiivisia uusia näkökulmia ja ratkaisuja monipaikkaisuuden edistämiseen Suomessa. Lisäksi tarkemman tiedon tarpeita liittyy monipaikkaisuuden vaikutuksiin, monipaikkaisuuden ennakointiin osana aluekehitystä sekä ohjauskeinojen vaikutuksiin.

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa kattava kuva monipaikkaisuuden kehityksestä, nykytilasta, tulevaisuudesta ja kestävyydestä sekä tunnistaa keskeiset keinot, joilla voidaan edistää kestävää monipaikkaisuutta. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa ja käydään avointa vuoropuhelua, joiden tavoitteena on palvella erityisesti valtion säädösvalmistelua, suunnittelua ja aluekehittämisen ohjausta eri sektoreilla polarisoituvan aluekehityksen haittojen torjuntaan ja tukemaan kestävää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta. Keskeisenä tavoitteena on tuottaa toimivia politiikkasuosituksia, kannusteita ja ehdotuksia ohjauskeinoiksi, joiden avulla voidaan edistää kestävää monipaikkaisuutta.

Ota yhteyttä:

johtava asiantuntija Sari Rannanpää, MDI Public Oy, p. 050 523 6872, etunimi.sukunimi(at)mdi.fi

Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi – ohjaus- ja kehittämiskeinot

Yhteyshenkilö ministeriössä