Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Översikt: Styrning i en komplex värld

FinansministerietStatsrådets kommunikationsavdelningStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
8.7.2020 9.53
Pressmeddelande 475/2020

En analys av hur styrningsverksamheten har utvecklats med tiden visar att det i dagens värld inte längre räcker med traditionella former av beslutsfattande och styrmedel. Traditionell styrning fungerar fortfarande bra när det gäller att upprätthålla operativ verksamhet, men styrningen i sig kan inte stärka samarbetet eller främja partnerskap på olika nivåer.

Detta konstateras i en Policy Brief-översikt som utarbetats av forskare vid Vasa universitet, professor Pirkko Vartiainen, docent Harri Raisio, forskardoktor Niklas Lundström och forskningsassistent Ville-Pekka Niskanen. I sin översikt redogör forskarna för mekanismerna för den finländska offentliga förvaltningen och styrningen av den i kontexten av nationell och internationell litteratur. Litteraturöversikten fungerar som en analys av styrningsverksamhetens utveckling ur ett komplexitetsperspektiv. Synpunkten är att komplexitetsvetenskaper svarar på utmaningarna i dagens samhälle och kan hjälpa oss att acceptera att vi lever i en komplex värld. Därför bör också styrningen anpassas till de villkor som komplexiteten ställer.

I översikten går forskarna på djupet både med dagens pluralistiska infallsvinklar och med tidigare sätt att ordna den offentliga förvaltningen, allt från klassisk offentlig förvaltning till nutid. Styrmedlen under olika tidsperioder är ofta överlappande, och på goda grunder. De svarar nämligen som sådana på behoven under de olika perioderna och anpassas till de aktuella möjligheterna.

Utifrån denna synpunkt presenterar forskarna en modell för komplex styrning. Enligt den behöver dagens samhälle både traditionella styrningssätt och nya innovativa och inkluderande styrningsprocesser.

Modellen omfattar tre punkter:

  1. Ett operativt system och operativa styrningsmekanismer. Med dessa avses ”traditionella” styrningssätt, exempelvis resursstyrning och lagstiftningsstyrning, som är nyttiga när det gäller att upprätthålla operativ verksamhet.
  2. Ett handlingskraftigt system och handlingskraftiga styrningsmekanismer, vars informella och självstyrda verksamhet ska svara på förändringar i omvärlden så snabbt som möjligt.
  3. Omständigheter som möjliggör anpassning. Detta innebär att det operativa och det handlingskraftiga systemet förs samman och anpassas till utmaningarna i en komplex värld. Möjliggörande styrning utnyttjar det operativa och handlingskraftiga systemets centrala idéer och skapar nya, anpassningsbara styrningsmodeller utifrån dem. I praktiken innebär detta till exempel fenomenorientering, smart specialisering, deliberation och dialog.

Litteraturöversikten i fråga om styrningsverksamhetens utveckling ur ett komplexitetsperspektiv har gjorts inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2019. Översikten utarbetades av Vasa universitet i samarbete med MDI Public, Demos Helsinki och Frisky & Anjoy.

Ytterligare information: 

Pirkko Vartiainen, professor, Vasa universitet, tfn 029 449 8349, pirkko.vartiainen(a)univaasa.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.