Skip to content

Tule mukaan kehittämään valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmalle ehdolla olevia tutkimusteemoja

23.9.2020 11.00
Uutinen

Kolmetoista valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelmalle ehdolla olevaa tutkimusaihetta on avattu avoimeen verkossa tapahtuvaan yhteiskehittämiseen ja keskusteluun. Keskustelu VIIMA-verkkoalustalla on avoinna 5. lokakuuta asti.

Valtioneuvoston vuosittaisella selvitys- ja tutkimussuunnitelmalla vahvistetaan valtioneuvoston ja sen ministeriöiden hyvän päätöksenteon perustaa ja tutkimustiedon systemaattista käyttöä päätöksenteossa.

Yhteiskehitettävät tutkimusteemat:

Kestävän talouden Suomi

 • Talouden sopeutuminen rakennemuutoksiin
 • Ilmastonmuutoksen talousvaikutukset – julkinen talous

Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi sekä asuntopolitiikka

 • Biokaasun tuotannon ja käytön ympäristö- ja ilmastovaikutusten kartoitus ja kustannustehokkuuden arviointi
 • Uusien ydinenergiateknologioiden mahdollisuudet ja kehitystarpeet
 • Yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen vesiensuojelullinen ja hygieeninen merkitys
 • Ympäristönsuojelun ennakointihanke EU:n nollapäästöstrategiaan kytkeytyvän vaikuttamisen tueksi

Turvallinen oikeusvaltio Suomi, sen kehittäminen ja puolustuspolitiikka

 • Ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamiskäytännön systematisointi ja arviointi

Elinvoimainen Suomi, liikenneverkot ja maatalous

 • Julkisten palvelujen kestävä digitalisaatio: ilmasto- ja ympäristövaikutukset
 • Älykäs sopeutuminen ratkaisuna alueiden eriytymiseen
 • Avaruustoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus Suomessa

Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

 • Nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdetyön toteutuminen Suomessa

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

 • Koulutusmarkkinoiden tila
 • Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit

Tutkimusyhteisöltä ja sidosryhmiltä toivotaan näkemyksiä ja ajatuksia teemoista ja niihin liittyvistä tutkimuksellisista ja menetelmällisistä näkökohdista jatkovalmistelun tueksi.

 • Mitkä olisivat keskeisimpiä tutkimuskysymyksiä näihin teemoihin liittyen?
 • Minkälaisia rajauksia teemoihin kannattaisi tehdä tai minkälaisia reunaehtoja esitettyihin teemoihin liittyy?
 • Mitä näkökulmia teemoissa olisi tärkeä korostaa?
 • Pystytäänkö luonnosteltuihin kysymyksiin tutkimuksen keinoin vastaamaan?
 • Onko teemoissa esimerkiksi tutkimusmenetelmiin tai aineistoihin liittyviä seikkoja joita olisi hyvä ottaa huomioon tietotarvekuvausta laadittaessa?
 • Mitä muita näkökohtia tulisi ottaa huomioon?

Kustakin tutkimusteemasta on VIIMA-alustalla lyhyt kuvaus pdf-tiedostona. Kuvauksessa on myös esitetty arvio käytettävissä olevasta määrärahasta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeiden tyypillinen kesto on noin 6–12 kuukautta, mutta osa hankkeista on pidempiäkin.

Verkkoalusta on auki keskustelulle 5. lokakuuta asti. Tämän jälkeen teemojen valmistelua jatketaan ministeriöissä. Valtioneuvosto tekee päätöksen selvitys- ja tutkimussuunnitelmasta loppusyksystä, minkä jälkeen suunnitelmalla olevat teemat avataan avoimeen hakuun.