Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Översikt: Åtgärderna mot diskriminering vid rekrytering fungerar inte – mer forskning behövs om effektiva verktyg

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2021 9.13
Pressmeddelande 311/2021

I Finland och många andra länder är diskriminering vid rekrytering förbjudet i lag. Trots förbuden är fenomenet vanligt på arbetsmarknaden. En översikt som publicerades den 14 maj går igenom studier som bevisat att diskriminering förekommit i rekryteringsprocesser. I översikten granskas utifrån forskningslitteraturen diskrimineringens karaktär och utbreddhet samt hur väl bekämpningsåtgärderna fungerar.

”Forskningen visar att de nuvarande metoderna för att motarbeta diskriminering vid rekrytering är otillräckliga eller inte fungerar. Dessutom behövs mer högklassig forskning i ämnet”, säger specialforskare Ohto Kanninen från Löntagarnas forskningsinstitut, som samordnar forskningsprojektet.

Diskriminering vid rekryteringar är bevisligen vanligt, trots att lagstiftningen i Finland och många andra länder förbjuder det. Diskriminering i rekryteringsfasen har undersökts genom att forskare skickat fiktiva ansökningar till olika arbetsgivare. Undersökningar visar att bland annat äldre och personer som tillhör etniska minoriteter mer sällan än andra kallas till anställningsintervjuer.

Det finns inget enskilt verktyg mot diskriminering vid rekrytering

I översikten ingår studier som kan bidra till en tillförlitlig bedömning av åtgärderna mot diskriminering vid rekryteringar och åtgärdernas effekter. Dessutom granskas orsaker och faktorer bakom diskrimineringen. För att åtgärderna mot diskriminering ska kunna inriktas effektivare är det centralt att vi förstår dessa faktorer.

Undersökningarna kan indelas i fyra grupper. I den första gruppen har forskarna försökt påverka rekryterarnas attityder. I den andra gruppen har teknik använts i rekryteringssituationen. I den tredje gruppen har rekryteringsprocessen anonymiserats. I den fjärde gruppen har forskarna undersökt arbetsgivarnas kommunikation till de sökande.

Generellt kan man konstatera att det i undersökningarna inte går att hitta något tydligt enskilt verktyg som systematiskt minskar diskrimineringen i olika rekryteringssituationer. Anonym arbetssökning är den enskilda åtgärd vars effekter har studerats mest, och resultaten varierar avsevärt mellan undersökningarna. I vissa undersökningar har resultaten varit lovande, i andra rentav negativa.

Utifrån det vi vet i dag är antalet bevisligen fungerande verktyg få i förhållande till diskrimineringens stora omfattning. Enligt översikten behöver åtgärderna undersökas med omsorgsfulla forskningsupplägg så att en fungerande politik mot diskriminering vid rekrytering kan utvecklas.

Forskningsöversikten sammanställdes inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Översikten är en mellanrapport från projektet ”Ett icke-diskriminerande arbetsliv: Forskning om nuläget och metoder för att främja likabehandling” som genomförs i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd.

Närmare information:

specialforskare Ohto Kanninen, Löntagarnas forskningsinstitut, tfn 041 513 7175, [email protected]
specialforskare Tuomo Virkola, Statens ekonomiska forskningscentral, tfn 0295 519 464, tuomo.vir[email protected] samt ordföranden för forskningsprojektets styrgrupp
ledande sakkunnig Seija Jalkanen, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 952, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.