Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Genom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av Statsrådets kansli (VN TEAS), produceras information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade styrningen och den praktiska verksamheten.

Världen omkring oss förändras hela tiden. Följaktligen förändras också samhällets informationsbehov snabbt, och de hänför sig till allt större helheter och fenomen. Beredningen, beslutsfattandet och verkställandet i samhällspolitiken bör grunda sig på forskningsinformation. Genom att effektivisera användningen av forsknings-, prognostiserings-, utvärderings- och uppföljningsinformation kan man stärka kunskapsbasen för beslutsfattandet och därmed förbättra beslutens kvalitet och genomslagskraft. Det krävs en intensiv växelverkan mellan dem som producerar information och dem som utnyttjar den.

Statsrådet fastställer varje år till stöd för beslutsfattandet en utrednings- och forskningsplan som styr utrednings- och forskningsverksamheten in på de prioritetsområden som regeringen har valt. För beredningen av planen ansvarar under ledning av statsrådets kansli arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet (TEA-arbetsgruppen). I denna arbetsgrupp ingår experter från alla förvaltningsområden.

Omkring 8 miljoner euro har reserverats för genomförandet av planen. Anslagen används bland annat till utredningar, prognostiseringar, jämförelser av verksamhetsalternativ och lägesbildsanalyser som stöder beslutsfattandet och som är gemensamma för alla förvaltningsområden. Utrednings- och forskningsverksamheten kan omspänna allt från några månader till tre år. Projekten ska vara öppna och resultaten ska kunna utnyttjas på så bred front som möjligt.

Mer information