Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Rapport: Förutsättningarna för den kommunala revisionen kan förbättras

FinansministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
26.2.2021 9.40
Pressmeddelande 120/2021

Enligt en undersökning om kommuners och samkommuners revision är kommunerna och samkommunerna i huvudsak nöjda med revisionen. Det finns dock flera problem med konkurrensutsättningen och upphandlingen av den lagstadgade revisionen, och rapporten från undersökningen innehåller förslag till förbättringar för att åtgärda problemen.

Upphandlingskunskaperna inom kommunerna och samkommunerna bör förbättras. Ett problem vid konkurrensutsättningen är att priset ges en så stor roll i anbudsinfordringarnas urvalskriterier och att antalet revisionsdagar fastställs på förhand. Revisionen har nått en punkt där det låga antalet revisionsdagar börjar innebära att god revisionssed inte längre kan iakttas inom den offentliga sektorn. Ett annat problem är att antalet sammanslutningar som erbjuder kommunal revision minskar.

För att förbättra upphandlingskunskaperna föreslås det i undersökningens slutresultat att man bör överväga att införa kompetenskrav för revisionsnämndens medlemmar i kommunallagen. I undersökningsrapporten föreslås det också att revisionsrapporteringen ska utökas och utnyttjas mer effektivt än i dag. Undersökningen visade dessutom att en kommun kan anlita samma revisor under en mycket lång tid. Det bör i lagen införas ett rotationskrav som gäller den ansvariga revisorn och som innebär att samma person inte kan vara ansvarig revisor i mer än sex år.

Undersökningen visade på vissa oklarheter i fråga om innehållet i god revisionssed inom den offentliga sektorn när det gäller internationella revisionsstandarder. Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin önskade större samverkan mellan Patent- och registerstyrelsens revisionstillsyn och revisorernas yrkeskår. Nya arbetssätt har redan börjat tillämpas vid Patent- och registerstyrelsens kvalitetsgranskningar.

Undersökningsgruppen föreslår även att man bör överväga att beakta kostnaderna för den kommunala revisionen i statsandelarna. Den kommunala revisionen gagnar såväl kommunen som samhället i stort, varför kommuner och samkommuner bör uppmuntras till upphandlingar som omfattar fler granskningar.

Publikationen har utarbetats inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2020.

Ytterligare information: Professor Lasse Oulasvirta, Tammerfors universitet, tfn 050 318 6017, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.