Arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet

Arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet (TEA-arbetsgruppen) är ett samarbetsorgan för ministerierna och ett forum för informationsutbyte.

Syftet med arbetsgruppen är att stärka styrningen av den horisontella forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamheten, förbättra kunskapsunderlaget för beslutsfattandet och utveckla sätt för att förmedla forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsinformation till beslutsfattarna och samhället.

Företrädare för alla ministerier

Statsrådets kansli har tillsatt arbetsgruppen tills vidare, och den består av företrädare för alla ministerier. Kansliet bedömer arbetsgruppens verksamhetsperiod årligen. Arbetsgruppen fungerar som en beställargrupp för statsrådets och ministeriernas gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet.

Forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhetens betydelse

Forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamheten stöder statsrådets strategier och måluppfyllelse. Verksamheten bidrar till att klarlägga samhälleliga behov och framtida utmaningar samt hur dessa avspeglas på verksamheten och målen inom varje förvaltningsområde.

Med hjälp av forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsinformationen kan man skapa förutsättningar för ett framsynt och rättidigt beslutsfattande och utveckla beslutsfattandets kvalitet, effekter och resultat.

  • Med prognostisering avses en systematisk och deltagande process där man samlar, bedömer och analyserar information samt utarbetar välgrundade bilder av och visioner om framtiden på medellång och lång sikt.
  • Med hjälp av forskningsverksamheten utvecklar man kunnande och sakkunskap som behövs inom området och producerar information till stöd för lagstiftningen och det politiska beslutsfattandet.
  • Samhällsutvecklingens kontinuitet stöds genom att man säkerställer att erfarenheterna från den politik som tidigare utövats och informationen om dess effekter styr det politiska beslutsfattandet på lång sikt.

Arbetsgruppens uppgifter

Arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet har som uppgift att

  • utifrån de fastställda politiska riktlinjerna, på ett förvaltningsövergripande sätt och genom ministeriernas interna och externa samarbete, årligen för statsrådets kansli lägga fram ett förslag till en utrednings- och forskningsplan som stöder statsrådets beslutsfattande,
  • leda processen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet vid respektive ministerium,
  • samordna och följa upp hur utrednings- och forskningsplanen genomförs och hur målsättningarna förverkligas,
  • för egen del ansvara för informationsförmedlingen vid sitt ministerium och inom sitt förvaltningsområde,
  • i samråd med forsknings- och innovationsrådet, på basis av initiativet som rådet för strategisk forskning lagt fram, gemensamt bereda en framställning om beslut om temana och de prioriterade områdena inom den strategiska forskningen som årligen läggs fram för statsrådet,
  • vid varje regeringsperiod sköta om att samordna uppläggningen av miljöbeskrivningen eller ansvara för annan prognostisering som grund för ministeriernas framtidsutsikter, samt
  • på annat sätt främja utnyttjandet av forsknings-, utvärderings- och prognostiseringsinformationen samt av offentliga datalager i det politiska beslutsfattandet.

Arbetsgruppens sammansättning

Arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet samarbetar med andra aktörer som utnyttjar, finansierar och producerar forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsinformation.

Ordförande

Paula Lehtomäki, statssekreterare, statsrådets kansli

Vice ordförande

statsrådets medlem i arbetsgruppen eller arbetsgruppens generalsekreterare

Medlemmar

Taina Kulmala, enhetschef, statsrådets kansli

Sini Paukkunen, ambassadråd, utrikesministeriet

Venla Salmi, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet

Lauri Holmström, specialsakkunnig, inrikesministeriet

Marikaisa Tiilikainen, konsultativ tjänsteman, försvarsministeriet

Tuomo Mäki, finansråd, finansministeriet

Ilkka Turunen, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet

Mikko Peltonen, forskningsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet

Johanna Särkijärvi, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet

Päivi Järviniemi, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet

Raija Volk, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Laura Höijer, forskningsdirektör, miljöministeriet

Personliga suppleanter

Sari Löytökorpi, projektchef, statsrådets kansli

Janne Jokinen, ambassadråd, utrikesministeriet

Tea Skog, ledningens expert, justitieministeriet

Hanna-Miina Sihvonen, specialsakkunnig, inrikesministeriet

Terhi Ylitalo, specialsakkunnig, försvarsministeriet

Ulla Hämäläinen, specialsakkunnig, finansministeriet

Iiris Patosalmi, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet

Elina Rydman, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet

Pirjo Karttunen, överinspektör, kommunikationsministeriet

Tiina Tikka, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet

Saara Leppinen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet

Juha-Pekka Maijala, överingenjör, miljöministeriet

Permanenta sakkunniga

Ulla Rosenström, ledande specialsakkunnig, statsrådets kansli

Sekreterare

Sari Löytökorpi, projektchef, generalsekreterare, statsrådets kansli

Antti Pelkonen, vetenskaplig expert, expertsekreterare, statsrådets kansli

Risto Alatarvas, specialsakkunnig, expertsekreterare, statsrådets kansli

Kaisa Oksanen, specialsakkunnig, expertsekreterare, statsrådets kansli