Arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet

Arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet (TEA-arbetsgruppen) är ett samarbetsorgan för ministerierna och ett forum för informationsutbyte.

Syftet med arbetsgruppen är att stärka styrningen av den horisontella forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamheten, förbättra kunskapsunderlaget för beslutsfattandet och utveckla sätt för att förmedla forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsinformation till beslutsfattarna och samhället.

Företrädare för alla ministerier

Statsrådets kansli har tillsatt arbetsgruppen tills vidare, och den består av företrädare för alla ministerier. Kansliet bedömer arbetsgruppens verksamhetsperiod årligen. Arbetsgruppen fungerar som en beställargrupp för statsrådets och ministeriernas gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet.

Forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhetens betydelse

Forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamheten stöder statsrådets strategier och måluppfyllelse. Verksamheten bidrar till att klarlägga samhälleliga behov och framtida utmaningar samt hur dessa avspeglas på verksamheten och målen inom varje förvaltningsområde.

Med hjälp av forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsinformationen kan man skapa förutsättningar för ett framsynt och rättidigt beslutsfattande och utveckla beslutsfattandets kvalitet, effekter och resultat.

  • Med prognostisering avses en systematisk och deltagande process där man samlar, bedömer och analyserar information samt utarbetar välgrundade bilder av och visioner om framtiden på medellång och lång sikt.
  • Med hjälp av forskningsverksamheten utvecklar man kunnande och sakkunskap som behövs inom området och producerar information till stöd för lagstiftningen och det politiska beslutsfattandet.
  • Samhällsutvecklingens kontinuitet stöds genom att man säkerställer att erfarenheterna från den politik som tidigare utövats och informationen om dess effekter styr det politiska beslutsfattandet på lång sikt.

Arbetsgruppens uppgifter

Arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet har som uppgift att

  • utifrån de fastställda politiska riktlinjerna, på ett förvaltningsövergripande sätt och genom ministeriernas interna och externa samarbete, årligen för statsrådets kansli lägga fram ett förslag till en utrednings- och forskningsplan som stöder statsrådets beslutsfattande,
  • leda processen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet vid respektive ministerium,
  • samordna och följa upp hur utrednings- och forskningsplanen genomförs och hur målsättningarna förverkligas,
  • för egen del ansvara för informationsförmedlingen vid sitt ministerium och inom sitt förvaltningsområde,
  • i samråd med forsknings- och innovationsrådet, på basis av initiativet som rådet för strategisk forskning lagt fram, gemensamt bereda en framställning om beslut om temana och de prioriterade områdena inom den strategiska forskningen som årligen läggs fram för statsrådet,
  • vid varje regeringsperiod sköta om att samordna uppläggningen av miljöbeskrivningen eller ansvara för annan prognostisering som grund för ministeriernas framtidsutsikter, samt
  • på annat sätt främja utnyttjandet av forsknings-, utvärderings- och prognostiseringsinformationen samt av offentliga datalager i det politiska beslutsfattandet.

Arbetsgruppens sammansättning (e-post:fö[email protected])

Arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet samarbetar med andra aktörer som utnyttjar, finansierar och producerar forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsinformation.

Ordförande

Jouni Varanka, konsultativ tjänsteman, statsrådets kansli

Vice ordförande

arbetsgruppens generalsekreterare Sari Löytökorpi, statsrådets kansli

Medlemmar

Kaisa Oksanen, specialforskare, utrikesministeriet

Vava Lunabba, enhetschef, justitieministeriet

Eeva Koivunen, sakkunnig, inrikesministeriet

Marikaisa Tiilikainen, konsultativ tjänsteman, försvarsministeriet

Tuomas Laiho, specialsakkunnig, finansministeriet

Aleksi Kalenius, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet

Mikko Peltonen, forskningsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet

Tuire Valkonen, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet

Päivi Järviniemi, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet

Saara Leppinen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Laura Höijer, forskningsdirektör, miljöministeriet

Personliga suppleanter

Sari Löytökorpi, ledande expert, statsrådets kansli

Maria Ågren, ansvarig tjänsteman, utrikesministeriet

Saara Sahinoja, data-analytiker, justitieministeriet

Hanna-Miina Sihvonen, ledande expert, inrikesministeriet

Terhi Ylitalo, specialsakkunnig, försvarsministeriet

Sami Napari, specialsakkunnig, finansministeriet

Iiris Patosalmi, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet

Elina Nikkola, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet

Johanna Särkijärvi, trafikråd, kommunikationsministeriet

Tiina Tikka, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet

Kati Takaluoma, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet

Juha-Pekka Maijala, byggnadsrådmiljöministeriet

Sekreterare

Sari Löytökorpi, ledande expert, generalsekreterare, statsrådets kansli

Risto Alatarvas, specialsakkunnig, expertsekreterare, statsrådets kansli

Ossi Piironen, ledande expert, expertsekreterare, statsrådets kansli