Finanspolitiska ministerutskottet anser att inhemsk vaccinutveckling bör finansieras – Utredningsprojekt om inledande av vaccinproduktion

Arbets- och näringsministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
22.6.2021 10.57 | Publicerad på svenska 22.6.2021 kl. 15.44
Pressmeddelande 401/2021

Regeringens finanspolitiska ministerutskott förordade den 22 juni att finska staten ska delta i finansieringen av inhemsk vaccinutveckling och vaccinproduktion utifrån innovations- och näringspolitiska grunder samt med grund i den ekonomiska försörjningsberedskapen.

Enligt arbets- och näringsministeriets förslag ska Innovationsfinansieringsverket Business Finland delta i finansieringen av den inhemska vaccinutvecklingen i enlighet med de nuvarande finansieringsriktlinjerna. Det här innebär att finansieringen av kliniska tester fortsätter i enlighet med de nuvarande finansieringsriktlinjerna och att man i det här skedet inte deltar med någon stor offentlig insats i forskning i fas 3.

Försörjningsberedskapscentralen ska dessutom inleda och avsätta resurser till en utredning och senare, baserat på utredningen och i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet på det sätt som avtalats, genomföra ett eventuellt utvecklingsprojekt för att främja vaccinproduktionskapaciteten i Finland och för att förbättra tillgången på pandemivaccin på lång sikt. Beslut om den finansiering som genomförandet av det egentliga utvecklingsprojektet förutsätter fattas senare och på ett sätt som stöder slutsatserna i utredningen.

Finland ska dessutom delta i ett nordiskt utredningsarbete inom gemensam utveckling och gemensam produktion av pandemivacciner samt koppla den nationella utvecklingsverksamheten till utredningsarbetet till den del detta är nödvändigt.

Det finns ingen snabb lösning för det nuvarande läget men det finns anledning att förbereda sig för framtida pandemier

Inhemsk vaccinutveckling och vaccinproduktion ger inga tilläggslösningar för tillgången på coronavaccin på kort sikt. Stödet till utvecklingsarbetet är emellertid motiverat utifrån innovations- och näringspolitiska grunder. Det är viktigt med satsningar på den inhemska vaccininfrastrukturen och på att utveckla kunnandet.

Det är viktigt att göra närmare utredningar av en inhemsk vaccinproduktion och av en eventuell finansiering av den på kort sikt i fråga om försörjningsberedskap och förberedelse för framtida pandemier.

Satsningar på vaccinforskning och vaccinutveckling under den nuvarande pandemin är viktiga i fråga om att förbereda sig för och bemöta muterade virus. I Finland pågår åtminstone två projekt där man utvecklar coronavaccin.

Regeringen överlämnade sin tredje tilläggsbudgetproposition för 2021 till riksdagen den 27 maj 2021. Regeringen föreslår att det under moment 32.20.40 Stödjande av forsknings- utvecklings- och innovationsverksamhet ska beviljas ett anslag på 3 000 000 euro och tillägg av bevillningsfullmakt på 6 000 000 euro för att stödja genomförandet av tillväxtstrategin för hälsobranschen och vaccinekosystemet.

Mer information: Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 658 3510, Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1430 och Ilona Lundström, överdirektör, tfn 029504 7186, arbets- och näringsministeriet