Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Studie: Unga överväger olika push- och pullfaktorer när de gör utbildningsval

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2019 9.17
Pressmeddelande 653/2019

Könssegregeringen inom utbildning och i arbetslivet är ovanligt stark i Finland. Vanligtvis är det unga som övergår från grundskolan till yrkesutbildning på andra stadiet som gör traditionella könsrelaterade utbildningsval.

Ungdomsforskningsnätverket och Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus har i sitt forskningsprojekt Purkutalkoot granskat utbildningsval på andra stadiet och faktorer som påverkar valen. Slutrapporten för projektet publicerades i dag.

Unga försöker hitta sin egen utbildningsväg genom att överväga olika branschers push- och pullfaktorer. Med push- och pullfaktorer avses att en bransch drar till sig medan en annan stöter ifrån sig.

Branschernas attraktivitet har ofta ett samband med uppfattningar om vilka kunskaper och färdigheter ett visst yrke förutsätter. Dessa kunskaper och färdigheter förknippas mer eller mindre oifrågasatt med egenskaper som uppfattas som stereotypt feminina eller maskulina. Förenklande stereotyper ses som en självklarhet, och för att kunna utmana dem behöver man strukturerad kunskap om och förståelse för stereotyper och processerna vid val av utbildning.

”Könsnormerade utbildningsval är också kopplade till de ungas fritidsverksamhet, föräldrarnas utbildningsval och yrken samt utbildnings- och sysselsättningsalternativen i närområdet”, berättar Ungdomsforskningsnätverkets forskningsprofessor Tommi Hoikkala.

I sina rekommendationer efterlyser forskarna nationellt samordnade åtgärder för att bygga bort könssegregeringen inom utbildning och i arbetslivet. Åtgärderna ska engagera aktörer inom utbildning, fritidsverksamhet och ungdomsarbete samt aktörer i arbetslivet i ett strategiskt och långsiktigt samarbete.

”De unga som gör ett avvikande val med tanke på sitt kön möter ofta fördomar och ringaktning redan när de gör sitt val, men också senare när de studerar och jobbar. Därför kan ansvaret för att bygga bort könssegregeringen inte vila bara på de ungas axlar”, säger Jenni Lahtinen, som var forskare i projektet.

Publikationen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017.

Publikationens permanenta adress i statsrådets publikationsarkiv
Policy Brief
Video

Ytterligare information:

Tommi Hoikkala, forskningsprofessor, Ungdomsforskningsnätverket/Ungdomsforskningssällskapet, tfn 040 542 5446, tommi.hoikkala(a)nuorisotutkimus.fi
Jenni Lahtinen, forskare, Ungdomsforskningsnätverket/Ungdomsforskningssällskapet, tfn 044 416 5395, jenni.lahtinen(a)nuorisotutkimus.fi
Sinikka Aapola-Kari, forskningsdirektör, Ungdomsforskningsnätverket/Ungdomsforskningssällskapet, tfn 044 416 5303, sinikka.aapola-kari(a)nuorisotutkimus.fi