Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Den byggda miljöns tillgänglighet beaktas inte fullt ut – inom lagstiftningen, genomförandet och övervakningen krävs det ytterligare utveckling

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetmiljöministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2021 10.00
Pressmeddelande 698/2021
portaat

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning föreligger skyldighet att identifiera och undanröja hinder i den byggda miljön. Vi behöver lagstiftning och tydliga riktlinjer för att utveckla tillgängligheten, men vi måste också övervaka att hindren undanröjs. Tillgänglighet är en mänsklig rättighet som i stor omfattning berör olika grupper. En utredning publicerad den 3 december granskar tillgänglighetslagstiftningens funktion och behov av styrning samt den byggda miljöns nuvarande tillgänglighetsstatus.

Huvudsyftet med utredningsarbetet var att beskriva omfattningen av lagstiftningen om den byggda miljöns tillgänglighet i förhållande till skyldigheterna enligt FN:s funktionsrättskonvention. I slutrapporten presenteras den övergripande bilden av den byggda miljöns tillgänglighet inklusive rekommendationer, och dessa bygger på undersökningar och enkäter som gjorts inom projektet. I den internationella lagstiftningsjämförelse som genomförts som en del av utredningen har man granskat hur tillgänglighetslagstiftningen och -praxis som främja tillgängligheten ser ut i jämförelseländer.

De nuvarande och kommande lagstiftnings- och styrningsbehoven gällande tillgängligheten i den byggda miljön behandlades i idéworkshoppar för experter och intressenter. I utredningen föreslås att man i kommande lagstiftning ska satsa på inkludering. Till stöd för verkställigheten föreslås dessutom utbildning, incitament och övervakning av genomförandet.

I utredningen föreslås preciseringar i bestämmelserna, men också ny tillgänglighetslagstiftning och ökad övervakning av att tillgängligheten genomförs. Som de viktigaste utvecklingsområdena identifierades systematiskt insamlade data om den byggda miljöns tillgänglighetsstatus, harmonisering av begrepp och en mer omfattande granskning av tillgängligheten än för närvarande. Det behövs mer attitydpåverkan och utbildning för att till exempel hela byggkedjan från planering till genomförande och underhåll ska stödja tillgängligheten.

Utredningen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2021. Utredningen genomfördes under ledning av Laura Arpiainen, professor i Aalto-universitetets Sotera-forskningsgrupp, och Satu Wäre-Åkerblom, tillgänglighetsexpert och arkitekt. Till arbetsgruppen hörde dessutom Eeva Hillukkala, juris magister och magister i hälsovetenskaper, Raisa Mäkinen, forskningsbiträde och teknologie kandidat, samt som internationell expert Dr. Vera Roberts på Inclusive Design Research Center vid OCAD University i Toronto. I arbetsgruppen ingick också erfarenhetsaktörer.

Rapporten publiceras även på svenska i början av 2022.

Ytterligare information: Laura Arpiainen, professor, Aalto-universitet, tfn 050 465 2065, laura.arpiainen(at)aalto.fi samt Niina Kilpelä, överarkitekt och ordförande för projektets styrgrupp, miljöministeriet, tfn 029 525 0019, niina.kilpela(at)gov.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.