Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Finland ligger långt efter sina konkurrentländer när det gäller forsknings- och utvecklingsfinansiering – brist på kompetenta personer utgör en broms för FoU-investeringar

Arbets- och näringsministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
22.6.2021 8.49 | Publicerad på svenska 22.6.2021 kl. 13.14
Pressmeddelande 399/2021

Enligt en utredning som offentliggjordes den 22 juni kommer forskningen och utvecklingen (FoU) i Finland att öka. Den FoU-intensitet på 4 procent som regeringen har satt som mål kommer dock inte i nuläget att uppnås före 2030. Enligt utredningen är Sverige, de baltiska länderna och Tyskland Finlands största konkurrenter bland de länder där företag inleder FoU-verksamhet.

I fråga om storföretagens FoU-verksamhet har Finland bevarat sin konkurrenskraft, men stora förändringar i omvärlden eller fortsatta problem med tillgången på kompetent personal kan förändra läget.

Finlands insatser i FoU har minskat under de senaste åren. För bara tio år sedan låg Finland i världstopp när FoU-satsningarna sattes i relation till ekonomins storlek. Nu ligger Finland långt efter toppen. Det beror både på att Finland har minskat sina FoU-insatser och på att andra länder samtidigt har ökat motsvarande investeringar.

År 2019 satte Rinnes och Marins regeringar som mål att Finlands FoU-insatser ska ha ökat till 4 procent av BNP under 2030. Enligt utredningen från ETLA, VTT och konsultföretaget 4Front bör företagens FoU-utgifter nästan fördubblas jämfört med 2019 för att målet ska kunna uppnås. Resultatet av företagsenkäten visar att intensitetsmålet på 4 procent inte i nuläget kommer att uppnås.

”Trots att minskningen i FoU-utgifterna i Finland beror främst på förändringar i Nokia, har tillväxten i FoU-verksamheten i andra företag inte heller varit nämnvärd. I förhållande till BNP har Finlands FoU-utgifter sjunkit betydligt sedan finanskrisen på 2000-talet. Det bör noteras att det inte enbart handlar om företagens verksamhet utan också om att Finlands offentliga realinsatser i forskning och utveckling har minskat”, konstaterar Jyrki Ali-Yrkkö, ETLA:s forskningsdirektör som lett projektet.

Under covid-19-krisen i fjol ökade den offentliga FoU-finansieringen i Finland tillfälligt med 50 procent, eftersom staten kanaliserade cirka en miljard euro i utvecklingsmedel till företag via Business Finland. Dessutom kanaliserades 335 miljoner euro via NTM-centralerna, men i båda fallen var det inte fråga om en permanent ökning av finansieringen. Åtgärdens tillfälliga karaktär framgår av att statens FoU-finansiering i år är mindre än förra året, även om den överstiger nivån för 2019. Under de närmaste åren kommer FoU-finansieringen inte enbart att påverkas av budgetbeslut utan också av åtgärder som finansieras via EU:s återhämtningsfond. Åtgärderna sträcker sig dock inte ens fram till mitten av 2020-talet och inverkar därför inte på uppnåendet av det mål som fastställdes för 2030.

Vi konkurrerar om experter med Sverige, Estland och Tyskland

Resultaten visar att FoU-verksamheten i olika länder är mycket beroende av vilka de tre viktigaste branscherna är. I Finland är elektronikindustrin, programvarubranschen och verkstadsindustrin de tre viktigaste FoU-branscherna. Den företagsenkät som genomfördes i samband med utredningen visar att FoU-verksamheten kontinuerligt är utsatt för internationell konkurrens. Sett till de länder där FoU-verksamhet inleds är Sverige, de baltiska länderna (framför allt Estland) och Tyskland Finlands största konkurrenter. Tillgången på FoU-personal och det nära avståndet till företagens övriga enheter och kunder är de viktigaste faktorerna för att inleda FoU-verksamhet. När FoU-verksamhet inleds utomlands är personalkostnader och personaltillgång samt FoU-stöd de viktigaste faktorerna.

Utifrån resultaten av utredningen är det möjligt att dra politiska slutsatser om hur den offentliga sektorn bäst kan öka innovationsverksamheten i Finland. I åtgärderna bör hänsyn tas till såväl ökningen och effektiviteten i FoU som mängden och kvaliteten på den kompetens som behövs.

Kortfattat om de politikrekommendationerna som föreslagits i utredningen:

  • Innovationspolitiken bör vara övergripande och långsiktig.
  • Offentliga FoU-insatser till företag bör riktas till tillväxtorienterade företag.
  • Dessutom bör maximibeloppet på det extra FoU-avdraget till företag höjas och fördelarna med en bredare inriktning av skatteavdraget till företag utredas. Business Finlands FoU-understöd bör höjas.
  • Det är inte enbart pengar som avgör. Samtidigt gäller det att bland annat försöka underlätta tillgången på FoU-personal.
  • Den snabbaste politiska åtgärden för att lösa problemen med tillgången är att påskynda och underlätta tillgången till arbetstillstånd för utländska FoU-anställda.
  • Genom att öka antalet startplatser för utbildning är det möjligt att öka tillgången på kompetenta personer på lång sikt.
  • FoU är inte i sig ett mål utan en metod för att uppnå mer omfattande sociala och ekonomiska mål.

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2020.

Mer information lämnas av Jyrki Ali-Yrkkö, forskningsdirektör, ETLA, telefon 046 851 0501, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.