Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Översikt: Exponering för infraljud förklarar inte symptom relaterade till vindkraft

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2020 9.22
Nyhet 6/2020

I ett projekt som genomfördes inom ramen för statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet undersöktes om infraljud från vindkraftverk har skadliga hälsoeffekter för människan. Undersökningen bestod av tre delar: långtidsmätningar, en enkät och ett ljudprov. Undersökningen genomfördes som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Teknologiska forskningscentralen VTT Oy, Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd.

Undersökningarna utfördes i områden där man visste att invånarna hade symptom som de kopplade till infraljud från vindkraftverk. Med hjälp av långtidsmätningar utreddes det ljud som vindkraftverken orsakar i närbelägna bostäder. Bland mätningarna valdes för ljudprovet ut ljudsampel som representerade de värsta möjliga infraljudssituationerna. Med hjälp av ljudprovet undersöktes infraljud från vindkraftverk experimentellt i fråga om ljudets förnimmelse, ljudets störningsgrad och de fysiologiska reaktioner som ljudet orsakar. Med hjälp av enkäten utreddes de symptom som kopplades till infraljud från vindkraftverk, i synnerhet hur vanliga symptomen är i närheten av vindkraftsproduktionsområden.

I de områden där man visste att invånarna hade mest symptom som kopplades till infraljud från vindkraftverk var symptomen rätt vanliga (15 %) nära vindkraftverken (≤ 2,5 km) och mer sällsynta (5 %) på hela undersökningsområdet (≤ 20 km). En tredjedel av alla som kombinerade sina symptom med infraljud från vindkraftverk klassificerade symptomen som allvarliga, och symptomen var mycket varierande. Dessa personer hade oftare kroniska sjukdomar och funktionella symptom och störningar, och de upplevde oftare att vindkraftverken var störande och utgjorde en hälsorisk än de som inte kombinerade sina symptom med infraljud från vindkraftverk.

Enligt mätningarna förändrade vindkraftverken ljudtrycksnivåerna i ljudmiljön kring bostäderna i en mer stadslik riktning inom en radie av ungefär 1,5 kilometer. Det ljud som vindkraftverken orsakade i bostäderna hade en mycket låg frekvens, under 2 Hz. Mätningarna gjordes under sammanlagt 308 dagar på två olika områden där vindkraftverken hade en nominell effekt på 3–3,3 MW. Medelljudnivåerna för infraljudfrekvenserna i bostäderna var 67–75 dB och den högsta medelljudnivån under 10 minuter var 102 dB. Förnimmelsetröskeln för infraljud är individuell, men de kända trösklarna sträcker sig endast till frekvensen 4 Hz (tröskel 107 dB).

Deltagarna i ljudprovet delades in i två grupper: de som uppgav att de får symptom av infraljud från vindkraftverk och de som inte upplevde symptom av infraljud från vindkraftverk. I ljudprovet kunde man inte förnimma infraljud i ljudet från vindkraftverk, det påverkade inte ljudets störningsgrad och inte heller de reaktioner som beror på stress i det autonoma nervsystemet. Inga skillnader förekom mellan grupperna.

Ett sammandrag, Policy Brief, av projektet och dess resultat har publicerats för beslutsfattarna. Projektet inleddes i augusti 2018 och utredningsrapporten ges ut senast i juni 2020. 

Mer information:

Projektets ansvariga ledare, TkD Panu Maijala, VTT, tfn 020 722 3214, fornamn.efternamn(at)vtt.fi samt

Ordförande för projektets styrgrupp, konsultativ tjänsteman Vesa Pekkola, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 282, fornamn.efternamn(at)stm.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.