Ansökningsomgångar för utrednings- och forskningsprojekt

Ansökningsomgångarna för projekt som genomförs inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet grundar sig på statsrådets årliga utrednings- och forskningsplan.

Forskning och utredningar upphandlas genom öppen ansökan. Ansökningsomgångarna är avsedda för olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut, företag och föreningar, eller för konsortier bildade av dessa, där även internationella aktörer får ingå. Avtal om upphandling av utrednings- och forskningsverksamhet ingås endast med bakgrundsorganisationen, inte med en enskild person.

Ansökningsomgångarna är uppdelade i teman som de olika förvaltningsområdena valt ut tillsammans. Ansökningarna bedöms av sakkunniga vid ministerierna, som sedan för statsrådets kansli lägger fram förslag på projekt som ska väljas. Urvalskriterierna för projekten är relevans, genomslagskraft, användbarhet, kvalitet och genomförbarhet.

Statsrådets kansli beslutar om upphandlingen av forskning och utredningar, upprättar avtalen med projektaktörerna, sköter de betalningar som hänför sig till projekten och följer genomförandet av projekten tillsammans med de styrgrupper som utsetts för projekten.

Kostnaderna för utrednings- och forskningsprojekten ersätts till fullt belopp utan något krav på egenfinansiering.