Prognostiseringsgruppen

Som en del av arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet finns en arbetsgrupp för prognostisering. Denna prognostiseringsgrupp samordnar statsrådets gemensamma framsynsarbete och fungerar som ministeriernas samarbetsnätverk vid beredningen av regeringens framtidsredogörelse.

Syften och uppgifter

Syftet med prognostiseringsgruppens arbete är att stärka statsrådets gemensamma framsynsarbete och samordningen av det. Prognostiseringsgruppen förmedlar prognostiseringsinformation, fungerar som kontaktforum inom statsrådet och deltar i beredningen av regeringens framtidsredogörelse.

Prognostiseringsgruppen och dess medlemmar har till uppgift att

  • utveckla processer för framsynsarbetet vid ministerierna,
  • samordna beredningen av ministeriernas framtidsöversikter,
  • förmedla prognostiseringsinformation inom det egna ministeriet och förvaltningsområdet,
  • identifiera behoven av prognostiseringsinformation,
  • inkludera ministerierna i beredningen av framtidsredogörelsen och
  • lägga fram förslag till samordningen av den omvärldsbeskrivning som görs varje regeringsperiod eller till annan prognostisering som underlag för ministeriernas framtidsöversikter.

Sammansättning

Ordförande

Jouni Varanka, konsultativ tjänsteman, statsrådets kansli

utrikesministeriet

Ossi Piironen, specialforskare

justitieministeriet

Venla Salmi, konsultativ tjänsteman

inrikesministeriet

Leena Seitovirta, sakkunnig

försvarsministeriet

Terhi Ylitalo, specialsakkunnig

finansministeriet

Markus Rahkola, specialsakkunnig

undervisnings- och kulturministeriet

Tomi Halonen, undervisningsråd

jord- och skogsbruksministeriet

Elina Nikkola, konsultativ tjänsteman

kommunikationsministeriet

Johanna Särkijärvi, forskningsdirektör

arbets- och näringsministeriet

Tiina Tikka, utvecklingsdirektör

social- och hälsovårdsministeriet

Riikka Pellikka, specialsakkunnig

miljöministeriet

Tanja Suni, forskningsdirektör

Permanenta sakkunniga

Jaana Tapanainen-Thiess, ledande expert, statsrådets kansli

Kaisa Oksanen, ledande expert, statsrådets kansli

Sekreterare

Jenni Lahtinen, projektplanerare