Prognostiseringsgruppen

Som en del av arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet finns en arbetsgrupp för prognostisering. Denna prognostiseringsgrupp samordnar statsrådets gemensamma framsynsarbete och fungerar som ministeriernas samarbetsnätverk vid beredningen av regeringens framtidsredogörelse.

Syften och uppgifter

Syftet med prognostiseringsgruppens arbete är att stärka statsrådets gemensamma framsynsarbete och samordningen av det. Prognostiseringsgruppen förmedlar prognostiseringsinformation, fungerar som kontaktforum inom statsrådet och deltar i beredningen av regeringens framtidsredogörelse.

Prognostiseringsgruppen och dess medlemmar har till uppgift att

  • utveckla processer för framsynsarbetet vid ministerierna,
  • samordna beredningen av ministeriernas framtidsöversikter,
  • förmedla prognostiseringsinformation inom det egna ministeriet och förvaltningsområdet,
  • identifiera behoven av prognostiseringsinformation,
  • inkludera ministerierna i beredningen av framtidsredogörelsen och
  • lägga fram förslag till samordningen av den omvärldsbeskrivning som görs varje regeringsperiod eller till annan prognostisering som underlag för ministeriernas framtidsöversikter.

Sammansättning

Ordförande

Taina Kulmala, enhetschef, statsrådets kansli

utrikesministeriet

medlem: Sinikukka Saari, specialforskare
suppleant: Ossi Piironen, specialforskare

justitieministeriet

medlem: Tea Skog, ledningens expert
suppleant: Laura Lyytinen, planerare

inrikesministeriet

medlem: Harri Martikainen, utvecklingsråd
suppleant: Lauri Holmström, specialsakkunnig

försvarsministeriet

medlem: Terhi Ylitalo, specialsakkunnig
suppleant: Marikaisa Tiilikainen, konsultativ tjänsteman

finansministeriet

medlem: Mauri Kotamäki, specialsakkunnig
suppleant: Markku Stenborg, specialsakkunnig

undervisnings- och kulturministeriet

medlem: Tomi Halonen, undervisningsråd
suppleant: Ville Heinonen, konsultativ tjänsteman

jord- och skogsbruksministeriet

medlem: Suvi Ryynänen, konsultativ tjänsteman
suppleant: Pasi Valli, konsultativ tjänsteman

kommunikationsministeriet

medlem: Kristiina Pietikäinen, strategidirektör
suppleant: Pirjo Karttunen, planerare

arbets- och näringsministeriet

medlem: Tiina Tikka, utvecklingsdirektör
suppleanter: Kai Husso, huvudplanerare,
Hanna Hämäläinen, konsultativ tjänsteman,
Seppo Kangaspunta, konsultativ tjänsteman

social- och hälsovårdsministeriet

medlem: Marja-Liisa Parjanne, utvecklingsdirektör
suppleant: Liisa Heinämäki, konsultativ tjänsteman

miljöministeriet

medlem: Laura Höijer, forskningsdirektör
suppleant: Juha-Pekka Maijala, överingenjör

Permanenta sakkunniga

Jouni Varanka, ledande specialsakkunnig, statsrådets kansli

Sekreterare

generalsekreterare, vice ordförande: Kaisa Oksanen, specialsakkunnig, statsrådets kansli
expertsekreterare: Miika Laurila, planerare