Prognostiseringsgruppen

Som en del av arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet finns en arbetsgrupp för prognostisering. Denna prognostiseringsgrupp samordnar statsrådets gemensamma framsynsarbete och fungerar som ministeriernas samarbetsnätverk vid beredningen av regeringens framtidsredogörelse.

Syften och uppgifter

Syftet med prognostiseringsgruppens arbete är att stärka statsrådets gemensamma framsynsarbete och samordningen av det. Prognostiseringsgruppen förmedlar prognostiseringsinformation, fungerar som kontaktforum inom statsrådet och deltar i beredningen av regeringens framtidsredogörelse.

Prognostiseringsgruppen och dess medlemmar har till uppgift att

  • utveckla processer för framsynsarbetet vid ministerierna,
  • samordna beredningen av ministeriernas framtidsöversikter,
  • förmedla prognostiseringsinformation inom det egna ministeriet och förvaltningsområdet,
  • identifiera behoven av prognostiseringsinformation,
  • inkludera ministerierna i beredningen av framtidsredogörelsen och
  • lägga fram förslag till samordningen av den omvärldsbeskrivning som görs varje regeringsperiod eller till annan prognostisering som underlag för ministeriernas framtidsöversikter.

Sammansättning

statsrådets kansli

ordförande: Jouni Varanka, konsultativ tjänsteman

utrikesministeriet

Ossi Piironen, specialforskare
suppleant: Kaisa Oksanen, specialforskare

justitieministeriet

Venla Salmi, konsultativ tjänsteman
suppleant: specialplanerare: Hanna-Leena Iso-Ketola

inrikesministeriet

Leena Seitovirta, specialsakkunnig
suppleant: Hanna-Miina Sihvonen, specialsakkunnig

försvarsministeriet

Terhi Ylitalo, specialsakkunnig
suppleant: Marikaisa Tiilikainen, konsultativ tjänsteman

finansministeriet

Markus Rahkola, specialsakkunnig
suppleant: Markku Stenborg, finansråd

undervisnings- och kulturministeriet

Tomi Halonen, undervisningsråd

jord- och skogsbruksministeriet

Elina Nikkola, konsultativ tjänsteman
suppleant: Pasi Valli, konsultativ tjänsteman

kommunikationsministeriet

Tiina Kaunisto, utvecklingsråd
suppleant: Anna Similä, trafikråd

arbets- och näringsministeriet

Tiina Tikka, utvecklingsdirektör
suppleant: Seppo Kangaspunta, konsultativ tjänsteman

social- och hälsovårdsministeriet

Riikka Pellikka, specialsakkunnig
suppleant: Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör

miljöministeriet

Tanja Suni, forskningsdirektör
suppleant: Juha-Pekka Maijala, överingenjör

Permanenta sakkunniga

Ines Gullichsen, specialsakkunnig, statsrådets kansli
Peter Westerstråhle, specialsakkunnig, statsrådets kansli
Antti Pelkonen, vetenskaplig expert, statsrådets kansli

Sekretariat

vice ordförande: Jaana Tapanainen-Thiess, ledande expert, statsrådets kansli
Jenni Lahtinen, projektplanerare, statsrådets kansli