Statsrådets utrednings- och forskningsplan

Målet med den utrednings- och forskningsplan som tas fram till stöd för statsrådets beslutsfattande är att säkerställa en stark och horisontell kunskapsbas för det samhälleliga beslutsfattandet.

Många utmaningar i samhället är mångfasetterade och gäller flera olika förvaltningsområden. Forsknings-, prognostiserings-, uppföljnings- och utvärderingsinformation som överskrider förvaltningsgränserna och som gäller funktionerna som helhet behövs för att möta dessa utmaningar.

Planen styr utrednings- och forskningsverksamheten in på de fokusområden som regeringen fastställt och som är väsentliga med tanke på regeringens och ministeriernas verksamhet.
Planen syftar till att lägga grunden för en systematisk och omfattande användning av utrednings- och forskningsinformation i statsrådets och dess ministeriers beslutsfattande samt att stärka kunskapsunderlaget för regeringens och dess ministeriers beslutsfattande, kunskapsbaserade verksamhetspolitik och strategiska helhetssyn.

I planen redogörs för fokusområdena/temana inom forsknings- och utredningsverksamheten, inklusive kostnadskalkyler, samt berednings- och styrningsansvaret.
Forskningsfrågorna har ett klart samband med de informationsbehov och frågor som ligger till grund för regeringens beslutsfattande. En del av anslagen reserveras för brådskande utrednings- och forskningsbehov som fastställs senare till stöd för beslutsfattandet.