Ramlag och expertorgan föreslås stödja försöksetiken

Statsrådets kommunikationsavdelning
21.9.2016 13.59
Pressmeddelande 390/2016

Det finländska kunnandet om forskningsmässiga försök måste upprätthållas och utvecklas. I samhälleliga försök måste forskningsetiken beaktas, kvaliteten måste garanteras och de rättsliga ramarna fastställas. Det är de centrala budskapen i en utredning som statsrådets kansli publicerade den 21 september. Riktlinjen, som har utarbetats i ett omfattande samarbete med olika experter, fokuserar särskilt på försök som till exempel i basinkomstförsöket.

Syftet med utredningen är att väcka debatt och främja försökskulturen.

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen konstaterar att riktlinjen blåser nytt liv i diskussionen om behovet av en ramlag för försöksverksamhet. Vehviläinen ansvarar för främjandet av försökskultur i regeringen. Idén om en ramlag för försöksverksamhet bottnar i diskussionen om att principerna för omfattande försök borde fastställas i lag.

Forskningsmässiga försök avser verksamhet med syfte att klarlägga effekterna av en viss politik eller åtgärd i jämförelse med det så kallade normalläget. Riktlinjen stöder också planeringen: när är forskning över huvud taget nödvändigt, vad är det som krävs då och vilka är de eventuella riskerna med försöksverksamheten?

De centrala principerna för försöksverksamhet är samma som för samhällelig forskning i allmänhet: garantera hög kvalitet, undvika att orsaka målgruppen skada, bedöma risker och nytta, göra ett rättvist urval av medlemmarna i målgruppen, försäkra sig om deras samtycke och att de får tillräckligt med information samt garantera deras integritetsskydd.

‒ Försöken har väckt mycket diskussion med tanke på grundlagen. Det anses att de ställer målgrupperna i en ojämlik position. Den här riktlinjen visar att det inte är en entydig fråga. Det kan vara motiverat att frångå principen om likabehandling för att få fram kunskap som gagnar hela samhället. Spelreglerna måste ändå vara tydliga, sammanfattar den vetenskapliga experten Kaisa Lähteenmäki-Smith vid statsrådets kansli.

I utredningen föreslås ett expertorgan som skulle stödja en ny sorts försökskultur. Med stöd av organet skulle man kunna lösa grundlagsmässiga och etiska problem och risker redan i planeringsskedet, i stället för att frågan kommer upp senare, till exempel först i samband med att regeringens proposition behandlas i grundlagsutskottet. Det praktiska genomförandet utreds tillsammans med forskningsetiska delegationen och undervisnings- och kulturministeriet. Delegationen har meddelat att den är beredd att ansvara för samordningen av det nya organet. 

‒ En utgångspunkt för försökskulturen är att det måste vara tillåtet att misslyckas, men man har också en plikt att lära sig av misstagen, konstaterar minister Vehviläinen.

Riktlinjen på finska Yhteiskunnalliset kokeilut Suomessa - Tutkimuksen, etiikan ja juridiikan näkökulmasta 

Ytterligare information: Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 0295 530 216, Kaisa Lähteenmäki-Smith, vetenskaplig expert, statsrådets kansli, tfn 0295 160 166.

Anu Vehviläinen spetsprojekt