Hoppa till innehåll

Medborgarpulsen i november: Nästan nio av tio har vidtagit energisparåtgärder, många har ändrat sina konsumtionsvanor

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 18.11.2022 14.55 | Publicerad på svenska 18.11.2022 kl. 15.59
Pressmeddelande

I november genomfördes ytterligare en Medborgarpulsen-enkät på uppdrag av statsrådet. Närmare 90 procent av dem som besvarade enkäten uppgav att de vidtagit vissa energisparåtgärder. Bland de populäraste åtgärderna är kortare duschar och lägre rumstemperatur i hemmet. Nästan hälften av respondenterna har vidtagit just dessa åtgärder.

Samtidigt är oron över förändringarna i priserna på el och andra energiformer fortfarande ganska stor: 52 procent av respondenterna är ganska eller mycket oroade över prisförändringarna.
Även oron över ekonomin ligger fortfarande på en hög nivå. Allt fler respondenter, 54 procent, uppger att de har ändrat sina konsumtionsvanor eller avstått från inköp på grund av höjda priser. Likaså har allt fler, 59 procent, för avsikt att skjuta upp större inköp på grund av den osäkerhet som krisen orsakar.

”Ändringarna i konsumtionsvanorna gäller framför allt livsmedel, dagligvaror, boende och bilar. Människor undviker impulsköp, sparar el och skjuter upp renoveringar och större inköp”, säger Juho Jyrkiäinen, som är specialsakkunnig vid statsrådets kansli.

Upplevelsen av rättvisa i samhället och förtroendet för institutioner minskar

Upplevelsen av rättvisa i samhället har varit svagare i höstens enkäter än tidigare. I november uppgav 72 procent av respondenterna att de anser att det finländska samhället är ganska eller mycket rättvist.
Också förtroendet för många samhällsinstitutioner har minskat under höstens lopp. Förtroendet för Finlands regering är lägre än i tidigare enkäter (60 %), likaså förtroendet för utbildningssystemet (80 %). Också förtroendet för hälso- och sjukvården har minskat igen efter att ha stigit i den senaste enkäten, och landar nu på 71 procent.
Förtroendet för försvarsmakten och polisväsendet är fortsatt högt.

Stressen hög bland ungdomar och unga vuxna

Medborgarpulsen i november tyder på stress bland ungdomar och unga vuxna: 42 procent av 15–29-åringarna och 31 procent av 30–44-åringarna uppger att de upplever ganska mycket eller mycket stress just nu. Siffrorna har stigit under hösten. Stressen bland personer över 45 år har däremot minskat sedan höstens tidigare enkäter.

Den 40:e omgången av Medborgarpulsen-enkäten genomfördes mellan den 9 och den 14 november.

Ytterligare information: Juho Jyrkiäinen, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 181