Hoppa till innehåll

Expertpanel för hållbar utveckling ska stärka kunskapsbasen för beslutsfattande som strävar efter övergripande hållbarhet i samhället

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.12.2022 14.19
Pressmeddelande

Den 15 december fattade statsrådet beslut om att tillsätta en expertpanel för hållbar utveckling i anslutning till statsrådets kansli. Hållbarhetspanelen är en oberoende vetenskapspanel med uppgiften att främja ett hållbart finländskt samhälle.

Panelen bedömer målsättningarna och åtgärderna för att främja hållbarheten och stärker de forskningsbaserade åtgärdernas godtagbarhet ur samhällets synvinkel. Medlemmarna i panelen har till uppgift att bedöma och förutse hur hållbarheten i samhället utvecklas och stödja ett långsiktigt beslutsfattande.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering behövs alla samhällssektorers insats i arbetet för hållbar utveckling. Därför har hållbarhetspanelen som mål att utöva ett brett inflytande i samhället. Dess särskilda uppgift är att stödja Finlands kommission för hållbar utveckling, som är ett påverkansforum som leds av statsministern och består av beslutsfattare i samhället. Medlemmarna i hållbarhetspanelen bidrar med vetenskapliga synvinklar och etiska funderingar till stöd för beslutsfattandet och den politiska beredningen. Dessutom tar de upp till offentlig debatt svåra frågor som är avgörande med tanke på hållbar utveckling.

Syftet med panelen är att främja samhälleliga förändringar med hänsyn till både miljöns och människors välbefinnande. Panelens arbete stöder statsrådets allmänna mål att stärka kunskapsbasen för beslutsfattandet, och arbetet kan utnyttjas i statsrådet vid behandlingen av frågor som hänför sig till samhällets hållbarhet. Kommunikation och interaktion med lag-, politik- och budgetberedningen, de viktigaste intressegrupperna och medierna är centralt för att panelens arbete ska ha genomslag.

Medlemmarna i panelen representerar flera olika forskningsområden som är centrala med tanke på hållbarheten i samhället. De är toppexperter inom sitt område i Finland. Panelen har 15 expertmedlemmar under sin mandatperiod som börjar vid ingången av 2023. Ordförande för panelen är professor Lassi Linnanen (Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet). Förslag till medlemmar i hållbarhetspanelen begärdes av forskningsinstitut, universitet, högskolor och genom öppen inbjudan av andra vetenskapliga organisationer. Hållbarhetspanelens arbete stöds av ett expertsekretariat som består av företrädare för Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och centret för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet (HELSUS). Arbetet för att stärka samhällets övergripande hållbarhet kompletterar fältet av vetenskapspaneler och stärker växelverkan mellan panelerna och deras medlemmar.

Ytterligare information: Lassi Linnanen, hållbarhetspanelens ordförande, professor i miljöledarskap och miljöekonomi, tfn 050 550 3305, Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet, [email protected], och Taina Kulmala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 160 184, statsrådets kansli, [email protected]