Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Robotiserad processautomation och artificiell intelligens – steg för steg mot en tillämpning

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.10.2018 9.56
Pressmeddelande xxx/2018

Digitaliseringen beräknas effektivisera den offentliga sektorns verksamhet i betydande grad. Inom projektet RoboÄly har man utrett förutsättningarna för utnyttjande av robotiserad processautomation och artificiell intelligens (AI) och utvecklingsområdena inom dessa. I arbetet med att ta fram lösningar framhävs vikten av samarbete, hantering av säkerhetsrisker, datakvalitet och tillgång till data.

Teknologiska forskningscentralen VTT, Aalto-universitetet, Näringslivets forskningsinstitut och Uleåborgs stad har inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet utrett vilka deletapper som krävs för en tillämpning av robotiserad processautomation och artificiell intelligens inom den offentliga sektorn. Den utredning som nu publiceras tar upp vad som krävs av den offentliga förvaltningens datalager och praxis för att robotiserad processautomation och artificiell intelligens ska kunna utnyttjas. I utredningen presenteras också urvalskriterier för processer/uppgifter, modeller för bedömning av nyttan, tillämpliga uppgiftsklasser, exempelfall och förslag på utvecklingsobjekt när det gäller robotiserad processautomation och artificiell intelligens inom den offentliga sektorn.

”Förväntningarna på robotiserad processautomation och artificiell intelligens är höga, men när det fattas beslut om hur dessa kan utnyttjas bör man bedöma vilka myndighetsprocesser det lönar sig att automatisera, dvs. vilka uppgifter eller processer som är bäst lämpade för en automatisering ‒ det lönar sig inte att försöka automatisera allt”, säger projektchef Jukka Kääriäinen från VTT.

Ett robotprogram använder system med bakgrundsinformation via ett gränssnitt, precis som människor gör, men utför arbetet snabbt och outtröttligt. Roboten förväntas frigöra resurser från enformiga arbetsuppgifter där det också lätt inträffar fel. Resurserna ska i stället användas för uppgifter som måste utföras av människor, t.ex. kundbetjäning och arbete som kräver omdömesförmåga.

”De tidigare studierna om utnyttjande av robotiserad processautomation har lyft fram en tillämpning inom t.ex. ekonomiförvaltningen. Våra fallstudier beträffande robotiserad processautomation visar att den i högre grad tillämpas i organisationers försäljnings-, order- och leveransprocesser”, säger Timo Seppälä vid Näringslivets forskningsinstitut och Tomi Torri vid Korkia Oy.

Det pågår flera projekt som gäller artificiell intelligens inom den offentliga sektorn. Maskininlärning har blivit det rådande och typiska sättet att ta fram AI-tillämpningar med databaserade metoder. När AI-modeller tas fram genom maskininlärning sker det, såsom namnet säger, genom inlärning: antingen på förhand utifrån ett datamaterial som innehåller en bred uppsättning exempel eller genom ”belöningar” i den aktuella situationen så att AI-modellens handlingar styrs i önskad riktning.

Inom maskininlärning spelar data en viktig roll. Dess art och omfattning är betydande, eftersom de påverkar de goda egenskaperna hos AI-modellen och därmed det system som skapats utifrån modellen. Förbehandlingen av data är i inlärningsskedet kanske en av de mest arbetsamma faserna, och det krävs god yrkesskicklighet i dataanalys för att man ska kunna ta fram fungerande lösningar.

Utredningen lyfter fram kontrollerat utvecklande, informationsutbyte och samarbete mellan aktörerna i den offentliga sektorn i arbetet med att utveckla lösningar för robotiserad processautomation och artificiell intelligens. Lösningarna bör dessutom tjäna människan, inte tvärtom. Ett gott exempel på samarbete inom den offentliga sektorn och på lösningar som utgår från människan är det AI-nätverk som planeras inom projektet Aurora.

”Aurora är ett AI-projekt som är alldeles unikt också internationellt sett och där man med hjälp av data, artificiell intelligens och maskininlärning bygger upp helt nya och förvaltningsövergripande välfärdstjänster. Medborgarens upplevelse av en fungerande tjänst ska stå i centrum, inte processen vid en enskild myndighet”, berättar ordföranden för utredningsprojektets styrgrupp, Jouko Salonen från finansministeriet.

Hanteringen av säkerhetsrisker är en primär åtgärd i utvecklingen inom robotiserad processautomation och artificiell intelligens. Informationen ska fortsättningsvis vara konfidentiell och användas på ett korrekt sätt. Själva robotteknikerna är från dataskyddssynpunkt i allmänhet säkrare än människobaserade processer. Robotarna följer ett noggrant programmerat och automatiserat händelseförlopp. Såväl lösningarna inom robotiserad processautomation som AI-tillämpningarna bör skyddas från hackare och cyberattacker, och även integritetsskyddet bör säkerställas. För att AI-tillämpningarna som helhet ska vara säkra krävs det satsningar på effektiva testningsmetoder, bl.a. med tanke på maskininlärningsalgoritmerna.

Också den kommunala sektorn har insett möjligheterna med robotiserad processautomation och artificiell intelligens. I utredningen presenteras två fall inom Uleåborgs stad: det ena gäller robotiserad processautomation, det andra artificiell intelligens. Tapio Matinmikko, specialsakkunnig vid Uleåborgs stad, konstaterar följande:

”När det gäller robotiserad processautomation har vi redan genomfört ett försök inom byggnadstillsynen som visar att robotiken kan vara till hjälp i rutinartat och enformigt arbete. Det kommunerna just nu saknar är grundläggande information om för vilka uppgifter robotik och artificiell intelligens lämpar sig och hur dessa uppgifter ska utvärderas. Den här utredningen bidrar med belysande information.”

Utredningsarbetet inom projektet RoboÄly (Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn kehitysvaateet julkiselle sektorille) har utförts inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018.

Projektet har genomförts av Teknologiska forskningscentralen VTT, Aalto-universitetet, Näringslivets forskningsinstitut och Uleåborgs stad. Korkia Oy, som är specialiserat på att skapa tillväxt, samt företagets kunder och andra aktörer inom området för robotiserad processautomation har överlämnat fallstudiematerial med tanke på forskningen.

Rapporten

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi

Mer information:
Jukka Kääriäinen, projektchef, Teknologiska forskningscentralen VTT, [email protected], tfn 040 760 9529
Timo Seppälä, Näringslivets forskningsinstitut, [email protected], tfn 046 851 0500
Marco Halén, Aalto-universitetet, [email protected], tfn 050 381 6220
Tapio Matinmikko, Uleåborgs stad, [email protected], tfn 040 506 3588