Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Rapport: Robotisering förbättrar arbetsproduktiviteten – nationalprodukten ökar med 6 procent

Statsrådets kommunikationsavdelning 16.10.2018 15.05
Pressmeddelande 477/2018

Robotik snabbar upp produktivitetstillväxten och förbättrar företagens konkurrenskraft. Tack vare robotiken kan nationalprodukten före 2030 öka med 6 procent mer än i basscenariot. Detta motsvarar en ökning på en halv procent i nationalproduktens årliga tillväxt.

En färsk rapport om robotiseringens och automatiseringens effekter på samhällsekonomin i Finland år 2030 lyfter fram vilken betydelse robotik, automatik och artificiell intelligens har med tanke på Finlands nationella konkurrenskraft. Tillväxten i nationalprodukten beror på att robotik och automatik förbättrar arbetsproduktiviteten, förnyar traditionella branscher och företag samt ger företagen möjlighet att arbeta i nya branscher. 

Största tillväxtpotentialen inom industrin

Enligt rapporten är tillväxtpotentialen störst inom industrin – det vill säga över fyra procent av nationalprodukten år 2030 enligt basscenariot. Såväl bättre produktivitet som tilläggsinvesteringar bidrar till ytterligare tillväxt inom industrin.

Också inom social- och hälsovårdssektorn finns det en betydande tillväxtpotential för robotiken – cirka två och en halv procent. Detta är en följd av att produktionsfaktorerna blir alltmer kapitalintensiva i och med att mänskligt arbete ersätts med robotar och automatik, vilket lättar på trycket att utöka arbetskraften inom social- och hälsovårdssektorn.

Också inom logistiken finns en tillväxtpotential på cirka en halv procent före 2030. Tillväxtpotentialen inom logistiksektorn har klarare ursprung i produktivitetstillväxt, som står för ungefär hälften av de totala effekterna inom sektorn. Den totala effekt som robotisering och automatisering har på samhällsekonomin har i rapporten bedömts utifrån den uppskattade tillväxten inom de viktigaste sektorerna.

Automatiseringen inverkar också avsevärt på arbetsuppgifternas innehåll. Många sakkunniguppgifter kan automatiseras åtminstone delvis. Dock minskar antalet arbetsplatser inte nödvändigtvis fastän arbetsuppgifter slopas, eftersom automatiseringen bidrar till konkurrenskraft och tillväxt.

Lovande utvecklings- och tillämpningsområden inom autonoma transporter

Robotik och automatik har redan länge använts inom industri, transport och hälso- och sjukvård samt i konsumentprodukter och arbetsmaskiner. Som lovande utvecklings- och tillämpningsområden i Finland ses bland annat utvecklingen av autonoma transporter på land, till sjöss och i luften.

Enligt rapporten innebär serviceverksamhet inom industrin en växande möjlighet i och med att global distansuppkoppling blir allt vanligare. Till exempel 5G-teknik kommer att bli allt vanligare inom några år, vilket medför intressanta förbättringar med tanke på dataöverföring och it-säkerhet.

När det gäller handel baserar sig produktivitetstillväxten i huvudsak på e-handelns tillväxt.

Finland behöver en strategi för automatisering och robotisering

Rapporten föreslår att det ska utarbetas en särskild strategi för automatisering och robotisering för att få fart på branschens utveckling. Det är viktigt att grundutbildningen och ingenjörsutbildningen håller samma standard som i dag. Rapporten framhäver särskilt vikten av doktorsutbildning för att säkerställa att industrin även i fortsättningen ligger i världstoppen.

I framtidens yrken, där kontakten mellan teknik och mänsklig växelverkan är allt tätare, betonas kompetens i psykologi och växelverkan. Rapporten föreslår att tekniska kunskaper ska läras ut ända sedan lågstadiet, eftersom tekniken kommer att få en allt viktigare roll i framtiden.

Rapporten har utarbetats av Teknologiska forskningscentralen VTT inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (www.tietokayttoon.fi).

Rapporten

Ytterligare information:
Olli Ventä, Senior Principal Scientist, Teknologiska forskningscentralen VTT, tfn 040 061 8978
Kai Häkkinen, Principal Scientist, Teknologiska forskningscentralen VTT, tfn 040 561 8521
Antti Eskola, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 820