Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Rapport: Intressejämförelse som en del av gruvlagens tillståndsprocess

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2022 8.34 | Publicerad på svenska 25.3.2022 kl. 10.23
Pressmeddelande 205/2022
Suurikuusikko guldgruva i Kittilä. Foto: Wikimedia Commons

Gruvverksamhet har stor samhällsbetydelse. Det har ansetts nödvändigt att utreda möjligheterna att samordna olika intressen och klarlägga intressejämförelsens innehåll inom gruvlagens tillämpningsområde som ett verktyg för att pröva enskilda gruvprojekts godtagbarhet i samhället. Detta har undersökts i en utredning som publicerades den 25 mars (Intressivertailu kaivoslain lupaprosessin osana).

I gruvlagen kan man endast ta in bestämmelser om intressejämförelser som gäller gruvlagens tillämpningsområde. I de beslut som fattas enligt gruvlagen kan man inte bedöma de faktorer som hör till andra lagars tillämpningsområden, såsom utsläpp, förorening, vattenkvalitet, vattenvård osv. Det får inte uppstå överlappningar med andra lagar. Gruvlagen kan inte utvidgas så att den överlappar andra lagar utan att dessa lagar inom de övriga förvaltningsområdena bereds så att de är förenliga med gruvlagen. I och med att man måste undvika överlappningar återstår de faktorer som hör till gruvlagens tillämpningsområde.

Att ta in bestämmelser om en intressejämförelse i gruvlagen och utfärda beslut med stöd av den uppfyller inte ännu i tillräcklig grad förväntningarna hos många intressentgrupper och allmänheten. Det viktigaste intresset är statens säkerhet som gäller försörjningsberedskapen och säkerhetsupplaget och som går före andra intressen och hinder. Det kan inte bli föremål för en intressejämförelse och inte heller bindas till bestämmelserna om en sådan.

Undersökningens resultat kan utnyttjas inom gruvlagens tillämpningsområde och i beredningen av den eller i samband med senare tilläggsutredningar och lagberedningar. En mer omfattande och samhälleligt mer godtagbar intressejämförelse kräver dock en samordning av tillståndssystemen och tilläggsutredningar i anslutning till det.

Utredningen utfördes av Tomi Rinne, Heikki Savikko och Joonas Hokkanen vid Ramboll Finland Oy, Tommi Kauppila vid Geologiska forskningscentralen GTK och Pekka Tuomela, Erkki Hollo samt advokatbyrån Aimo Guttorm inom ramen för ett utvecklingsprojekt inom Statsrådets kanslis utrednings- och forskningsverksamhet.

Undersökningen ingick i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2021.

Mer information: miljö- och fastighetsjurist Tomi Rinne, Ramboll Finland Oy, tfn 040 706 2070, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.