Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
I en utredning föreslås en starkare strategi och vision för att främja företagande

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 29.11.2017 10.00
Pressmeddelande 554/2017

Regeringen har tagit ett aktivt grepp för att främja företagande genom att sammanställa åtgärder och förslag till ett paket för företagande som har byggts ut och uppdaterats i samband med genomförandet av regeringsprogrammet. För att främja företagande behövs det i fortsättningen en starkare och mer samordnad strategi och vision samt mål som stöder dessa.

De stärkande åtgärderna i paketet för företagande och insatserna för att utveckla företagandet utreddes inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017. Projektets huvudsakliga syfte var att producera information till stöd för genomförandet av regeringens spetsprojekt ”Konkurrenskraften stärks genom förbättrade förutsättningar för näringsliv och företagande”, att skapa en helhetsbild av de pågående och planerade åtgärder som syftar till att främja företagande samt att identifiera åtgärdsbehov för att främja företagande.

Det bedöms att åtgärderna i helheten Företagarpaketet stärks är motiverade, men samtidigt avskilda och till vissa delar relativt begränsade när det gäller omfattning och målinriktning. I utredningen efterlyses en mer målinriktad och sektorsövergripande företagsamhetspolitik och en utveckling där enstaka åtgärder tydligare kopplas till politikens strategi, vision och mål. I utredningen rekommenderas att det i samarbete mellan olika förvaltningsområden, myndigheter och aktörer som har intresse i frågan utarbetas ett strategiskt åtgärdsprogram för företagande.

I rapporten rekommenderas försök som bidrar till att hitta lösningar på strukturella utmaningar. Utveckling av företagsrådgivning och mentorskap är också nödvändiga åtgärder. Tyngdpunkten ska ligga på utveckling av företagarnas kunnande, färdigheter och mål. Det ska framför allt fästas vikt vid företagens natur, inte antalet företag.

Materialet för utredningen utgjordes av dokument, intervjuer och en elektronisk enkät som genomfördes i samband med utredningen. Inom ramen för projektet ordnades också två workshoppar. Utredningen genomfördes av 4FRONT Oy i samarbete med professor Erkko Autio.

Utredningen Yrittäjyyden uudet suunnat – selvitys hallituksen toimenpiteistä yrittäjyyden vahvistamiseksi (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi.

Ytterligare information: Kari Alanko, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 062 366 och Valtteri Härmälä, projektchef, 4FRONT Oy, tfn 050 560 7425