Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys ehdottaa yrittäjyyden edistämisen strategian ja vision vahvistamista

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.11.2017 10.00
Tiedote 554/2017

Hallitus on ottanut aktiivisen otteen yrittäjyyden edistämiseen kokoamalla toimenpiteitä ja avauksia yrittäjyyspaketiksi, jota on vahvistettu ja päivitetty hallitusohjelman toteutuksen myötä. Jatkossa yrittäjyyden edistämiseen tarvittaisiin entistä vahvempaa ja koordinoidumpaa strategiaa ja visiota, sekä niitä tukevia tavoitteita.

Yrittäjyyspaketin vahvistamistoimenpiteitä ja yrittäjyyden kehittämistä selvitettiin osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen päätavoitteena oli tuottaa tietoa hallituksen kärkihankkeen ”Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla” toteutuksen tueksi, muodostaa kokonaiskuva käynnissä ja suunnitteilla olevista yrittäjyyden edistämisen toimenpiteistä sekä tunnistaa toimenpidetarpeita yrittäjyyden edistämiseksi.

Yrittäjyyspaketin vahvistaminen -kokonaisuuden toimenpiteiden arvioidaan olevan perusteltuja, mutta samalla yksittäisiä, toisistaan erillisiä sekä kattavuudeltaan ja kohdentuvuudeltaan osittain melko rajallisia. Selvityksessä peräänkuulutetaankin yrittäjyyspolitiikalta nykyistä selkeämpää tavoitteellisuutta, poikkihallinnollisuutta sekä yksittäisten toimenpiteiden kytkentää laajempaan yrittäjyyspolitiikan strategiaan, visioon ja tavoitteisiin. Selvitys suosittaa toteutettavaksi eri hallinnonalojen, viranomaisten ja sidosryhmien yhteistyönä yrittäjyyden strategisen toimenpideohjelman.

Raportti suosittelee käynnistämään kokeiluja tukemaan ratkaisujen löytymistä rakenteellisiin haasteisiin. Myös yritysneuvonnan ja mentoroinnin kehittäminen on tarpeellista. Painopistettä tulisi kohdistaa yrittäjien osaamisen, valmiuksien ja tavoitteiden kehittämiseen. Yritysten määrän sijaan huomiota tulisi kiinnittää erityisesti yritysten laatuun.

Selvityksen aineiston muodostivat dokumenttiaineistot, haastattelut ja selvityksen yhteydessä toteutettu sähköinen kysely. Lisäksi hankkeessa järjestettiin kaksi työpajaa. Selvityksen toteutti 4FRONT Oy yhdessä prof. Erkko Aution kanssa.

Yrittäjyyden uudet suunnat – selvitys hallituksen toimenpiteistä yrittäjyyden vahvistamiseksi -selvitys

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: erityisasiantuntija Kari Alanko, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 062 366 sekä projektipäällikkö Valtteri Härmälä, 4FRONT Oy, p. 050 5607425