Yrittäjyyden uudet suunnat – selvitys hallituksen toimenpiteistä yrittäjyyden vahvistamiseksi

Tämä selvitys tuottaa tietoa hallituksen kärkihankkeen ”Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla” tueksi. Hankkeessa on tarkasteltu erityisesti Yrittäjyyspaketin vahvistaminen -kokonaisuuden mikro- ja pienyrittäjyyden edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Selvityksessä on tunnistettu kolme merkittävää kehityssuuntaa: 1) digitaalinen alusta- ja jakamistalous, 2) itsensätyöllistämisen ja kevytyrittäjyyden yleistyminen sekä 3) kansainvälisen liikkuvuuden ja maahanmuuton lisääntyminen. Nämä kehityskulut vaikuttavat myös yritystoimintaan, yrittäjyyden luonteeseen ja yrittäjyyden edistämiseen.

Yrittäjyyspaketin vahvistaminen -kokonaisuuden toimenpiteiden arvioidaan olevan perusteltuja, mutta samalla pääasiassa yksittäisiä, toisistaan erillisiä ja vaikuttavuudeltaan siten rajallisia. Täsmätoimenpiteiden lisäksi yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen edellyttää kehittämisavauksia myös isoihin rakenteellisiin kysymyksiin, kuten työmarkkinoiden toimivuuteen, yrittäjän sosiaaliturvaan ja kannustimiin sekä paikalliseen sopimiseen. Selvityksessä peräänkuulutetaankin yrittäjyyspolitiikalta nykyistä selkeämpää tavoitteellisuutta, poikkihallinnollisuutta sekä yksittäisten toimenpiteiden kytkentää laajempaan yrittäjyyspolitiikan strategiaan, visioon ja tavoitteisiin.

Selvitys suosittaa toteutettavaksi eri hallinnonalojen, viranomaisten ja sidosryhmien yhteistyönä yrittäjyyden strategisen toimenpideohjelman, käynnistämään kokeiluja tukemaan ratkaisujen löytymistä rakenteellisiin haasteisiin sekä kehittämään yritysneuvontaa ja mentorointia. Yrittäjyyden edistämisen tavoitteet tulisi kohdistaa yrittäjien osaamisen, valmiuksien ja tavoitteiden kehittämiseen.