Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Kommunernas digitaliseringspotential finns i nya, kundorienterade tjänster som överskrider organisationsgränserna

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.1.2019 9.30
Pressmeddelande 31/2019

En utredning som statsrådet låtit göra visar att digitalisering medför betydande nytto- och besparingsmöjligheter för kommunerna. I utredningsrapporten presenteras också en mognadsgradsmodell för digitaliseringen, som åskådliggör i vilken grad en kommun drar nytta av de möjligheter som digitaliseringen medför.

Teknologiska forskningscentralen VTT, Kommunförbundet och samkommunen Oulunkaaren kuntayhtymä har inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsprojekt utrett vilka möjligheter digitaliseringen medför för kommunerna. I utredningsprojektet granskades nuläget för digitaliseringen i kommunerna, det förnyande av verksamhetsprocesser som digitaliseringen möjliggör och sparpotentialen. Också olika åtgärder som kan leda till besparingar kartlades. Utredningsrapporten innehåller även förslag till fördelning av statliga incitamentsstöd.

Utredningsrapporten redogör för nuläget för digitaliseringen i kommunerna och för eventuella utvecklingsobjekt utifrån en it-kartläggning, kommunintervjuer, fallstudier och exempel. I rapporten listas också iakttagelser och åtgärder som stöder kommunerna i uppnåendet av de mål som satts upp för att främja digitaliseringen.

Utredningen visar att de nyttor och möjligheter som digitaliseringen medför varierar enligt servicen i kommunerna. När det gäller nya tekniker är det robotiken, i synnerhet robotiserad processautomation, som kommer att ge den största nyttan inom den närmaste framtiden. En tredjedel av kommunerna håller som bäst på att testa vilka möjligheter nya tekniker medför. Kommunernas pilotprojekt gäller 3D, sakernas internet, drönare och spelifiering.

Mognadsgradsmodell till stöd för utvecklingen av kommunerna

Inom projektet utarbetades på basis av intervjuer, litteraturöversikter och tankar och erfarenheter som samlats in i workshoppar en mognadsgradsmodell för digitaliseringen i kommunerna. Det är fråga om en riktgivande ram som åskådliggör i vilken grad en kommun utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen medför.

”Modellen hjälper kommunerna att bli medvetna om hur nuläget för digitaliseringen ser ut för dem. Utifrån nuläget kan man sätta upp mål för digitaliseringen och göra planmässiga framsteg i utvecklingsarbetet”, säger projektchefen Maarit Tihinen vid Teknologiska forskningscentralen VTT.

Olika kommunala funktioner och sektorer kan producera tjänster på mycket olika sätt, varför mognadsgraden i fråga om digitaliseringen kan variera till och med inom en enskild kommun. Utredningsrapporten redogör för särdragen hos varje mognadsgrad och för åtgärder som kommunerna på olika nivåer bör lägga vikt vid för att främja digitaliseringen.

Besparingar och mervärde genom samarbete

Samarbete och samverkan mellan kommunerna leder till besparingar och skapar mervärde, och är enligt utredningen viktigt när det gäller att realisera nyttorna med digitaliseringen. Gemensamma framgångar, förändrade verksamhetssätt och de lösningar som tagits fram ska spridas så att så många kommuner som möjligt lätt kan dra nytta av dem.

Information och god praxis sprids inte av sig själva. Det behövs en pionjärkommun som åtar sig uppgiften att fastställa och testa en verksamhetsmodell och som har kontakter till andra experimentlystna kommuner. Det är också viktigt att kommunerna uppmuntras att digitalisera sina funktioner, så att de ska kunna dra nytta av digitaliseringen och så att nyttorna ska kunna verifieras. Digitaliseringen i kommunerna kräver incitamentsstöd.

Statligt stöd för främjande av digitaliseringen

Utredningen innehåller också preliminära förslag till hur och enligt vilka kriterier statligt incitamentsstöd för främjande av digitaliseringen ska fördelas. De viktigaste utgångspunkterna för incitamentsstödet är samarbete mellan kommunala aktörer, utnyttjande och spridning av befintliga lösningar samt beaktande av situationen i kommuner och samkommuner som är av olika storlekar och befinner sig i olika skeden av digitaliseringsprocessen. I rapporten önskas att det ägnas särskild uppmärksamhet åt genomslaget för utvecklingsarbetets resultat. Stöd ska riktas till genomslagskraftiga projekt som är till nytta även för de aktörer som inte deltar i projekten.

Det ses inte som en fungerande lösning att stödet begränsas till vissa ändamål eller att ansökan är helt öppen, utan i stället anses den bästa stödmodellen kombinera både avgränsning av objekt och ett öppet ansökningsförfarande.

Utredningsarbetet för projektet Utveckling av kommunernas digitala verksamhet och beslutsfattande samt precisering av den sparpotential som digitalisering möjliggör (KUNIT) gjordes inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018.

Projektet genomfördes av Teknologiska forskningscentralen VTT, Kommunförbundet och samkommunen Oulunkaaren kuntayhtymä. Inom ramen för projektet intervjuades 40 sakkunniga, huvudsakligen kommunala aktörer. Fallstudierna gällde Ii kommun och Uleåborgs stad.

Rapporten (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Ytterligare information: Maarit Tihinen, projektchef, specialforskare, Teknologiska forskningscentralen VTT, tfn 040 760 9578, fornamn.efternamn(a)vtt.fi