Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta
Selvitys: Kuntien digipotentiaali löytyy organisaatiorajat ylittävistä asiakaslähtöisistä uusista palveluista

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.1.2019 9.30
Tiedote 31/2019

Digitalisaatio tarjoaa kunnille suuria hyöty- ja säästömahdollisuuksia, selviää valtioneuvoston teettämästä selvityksestä. Digitalisaation kypsyysmalli havainnollistaa, missä määrin kunta hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia.

VTT, Kuntaliitto ja Oulunkaaren kuntayhtymä selvittivät valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa digitalisaation mahdollisuuksia kunnille. Hankkeessa tarkasteltiin kuntien digitalisaation nykytilaa, digitalisaation mahdollistamaa toimintaprosessien uudistamista ja säästöpotentiaalia sekä kartoitettiin toimenpiteitä, joilla säästöt voitaisiin saada aikaan. Selvitys sisältää myös ehdotuksia valtion kannustintukien kohdistamiseen.

Selvityksessä kuntien digitalisaation nykytilaa ja kehityskohteita avataan tietotekniikkakartoituksen, kuntahaastatteluiden, tapaustutkimusten ja esimerkkien avulla. Selvityksessä on myös listattu huomioita ja toimenpiteitä, jotka tukevat kuntia digitalisaation edistämistavoitteissa.

Selvityksestä käy ilmi, että digitalisaation tarjoamat hyödyt ja mahdollisuudet vaihtelevat kunnan palvelun mukaan. Lähitulevaisuudessa uusista teknologioista on eniten hyötyä robotiikasta ja siinä erityisesti ohjelmistorobotiikassa. Kolmasosa kunnista on parhaillaan pilotoimassa uusista teknologioista 3D:n, esineiden internetin, dronejen ja pelillistämisen mahdollisuuksia.

Digitalisaation kypsyysmalli kuntien kehittämisen tueksi

Hankkeessa tehtyjen haastattelujen, kirjallisuusselvitysten sekä työpajoissa kerättyjen ajatusten ja kokemusten pohjalta laadittiin kuntien digitalisaation kypsyysmalli, eli viitteellinen kehys, jonka avulla voidaan havainnollistaa sitä, missä määrin kunta hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia.

”Malli auttaa kuntia tiedostamaan kuntansa digitalisaation nykytilanteen, jonka pohjalta digitalisaation tavoitteita voidaan asettaa ja kehitystyötä viedä suunnitelmallisesti eteenpäin”, sanoo projektipäällikkö Maarit Tihinen VTT:ltä.

Koska kuntien toiminnot ja sektorit saattavat tuottaa palveluita hyvin eri tavoin, digitalisaation kypsyystaso voi vaihdella jopa yksittäisen kunnan sisällä. Selvityksessä esitetään kullekin kypsyystasolle ominaisia piirteitä ja kuvataan toimenpiteitä, joihin kunnan tulisi eri tasoilla kiinnittää huomiota digitalisaatiota edistääkseen.

Yhteistyöllä säästöjä ja lisäarvoa

Selvityksen mukaan digitalisaation hyötyjen realisoitumisessa kuntien välinen yhteistyö ja yhdessä tekeminen on tärkeä säästöjä ja lisäarvoa tuottava toimintatapa. Yhteiset onnistumiset, toimintatapojen muutokset ja kehitetyt ratkaisut tulee monistaa ja saattaa mahdollisimman laajasti ja helposti myös muiden kuntien hyödynnettäviksi.

Tiedon ja hyvien käytänteiden levittäminen ei tapahdu itsestään. Se vaatii edelläkävijän, joka ottaa vastuun toimintamallin määrittämisestä ja testaamisesta ja jonka verkostoista löytyy muita kokeilunhaluisia kuntia. Lisäksi digitalisaation hyödyntäminen ja hyötyjen todentaminen kunnissa edellyttää, että kuntia kannustetaan digitalisoimaan toimintojaan. Kuntien digitalisaatioon tarvitaan kannustintukea.

Valtiolta tukea digitalisaation edistämiseen

Selvityksessä tehdään myös alustavia ehdotuksia siitä, mihin ja millä kriteerein valtion kannustintuki kuntien digitalisaation edistämiseksi tulisi kohdistaa. Kannustintuen keskeisimmiksi lähtökohdiksi tunnistettiin kuntatoimijayhteistyö, olemassa olevien ratkaisujen hyödyntäminen ja niiden monistaminen sekä eri kokoisten ja eri digitalisointivaiheessa olevien kuntien ja kuntayhtymien tilanteen huomioiminen. Erityisesti kehitystyön tulosten vaikuttavuuteen toivottiin kiinnitettävän erityistä huomiota: tukea tulisi kohdistaa hankkeisiin, joilla on vaikuttavuutta ja joista hyötyvät myös ne tahot, jotka eivät ole mukana itse hankkeessa.

Tuen rajaamista tietyille kohteille tai tiettyyn aiheeseen tai toisaalta täysin avointa hakua ei pidetty toimivana. Toimivimmaksi tuen malliksi nähtiin rajatun kohteen ja avoimen haun yhdistelmä.

Kuntien digitaalisen toiminnan ja päätöksenteon kehittäminen sekä digitalisaation mahdollistaman säästöpotentiaalin tarkentaminen (KUNIT) -hankkeen selvitystyö toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Hankkeen toteuttivat VTT, Kuntaliitto ja Oulunkaaren kuntayhtymä. Hankkeessa haastateltiin 40 asiantuntijaa, jotka ovat pääosin kuntatoimijoita. Hankkeen tapaustutkimuksien kohteena olivat Iin kunta ja Oulun kaupunki.

Raportti

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta

Lisätietoja: Hankkeen projektipäällikkö, erikoistutkija Maarit Tihinen, VTT, p. 040 760 9578, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi