Hoppa till innehåll

Undersökning: Diskussionen om det engelska språkets ställning i Finland behöver en ny riktning

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetjustitieministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 3.11.2023 9.16
Pressmeddelande 492/2023

En ny undersökning som samordnades av Östra Finlands universitet undersökte vilken ställning det engelska språket har inom den offentliga förvaltningen, näringslivet och högre utbildning. Enligt undersökningsresultaten finns det för närvarande mycket få tecken på att våra nationalspråk, finska och svenska, kommer att bli marginaliserade. I den offentliga debatten betonas det hot som det engelska språket utgör för de inhemska språken, men undersökningen stöder inte denna vardagliga observation.

Resultaten visar att finska tydligt är huvudspråket i vårt land. Det engelska språket är det språk som används näst mest i landet och det används mycket vid högskolor och inom näringslivet. Det svenska språket behövs särskilt inom näringslivet och den offentliga förvaltningen.

Undersökningen visar att det inte finns någon anledning att begränsa eller minska det engelska språkets status genom lagstiftning, eftersom beslutet skulle få negativa konsekvenser för organisationers och sammanslutningars verksamhet. Att juridiskt göra det engelska språket till ett tredje nationalspråk skulle inte heller vara en fungerande lösning.

Undersökningen visar att det behövs tydligare språkpolitik i samhället, dess institutioner och arbetsgemenskaper för att alla finländare ska känna sig delaktiga i vårt samhälle.

De fem huvudresultaten av undersökningen kan sammanfattas på följande sätt:

  1. Finland är helt klart landets huvudspråk och det finns anledning att bevara detta tillstånd.
  2. Det engelska språket är ett av de viktigaste språken i det flerspråkiga Finland, men dess roll och betydelse varierar avsevärt mellan olika områden, uppgifter och situationer.
  3. Det engelska språket är viktigt på vissa delområden av samhället. Enligt enkätresultaten skulle en begränsning av användningen av det engelska språket kunna orsaka en betydande olägenhet för det internationella samarbetet samt försvåra tillgången till och integrationen av internationella experter, arbetskraft och studerande i Finland.
  4. Mot bakgrund av resultaten av denna undersökning är det inte motiverat att motstå eller förbjuda användningen av det engelska språket i situationer där deltagarna inte har något annat gemensamt språk. I undersökningen får flexibel flerspråkighet stöd på alla undersökta områden.
  5. Det är viktigt att samtala sakligt om vilken ställning det engelska språket har i Finland som blir flerspråkigt i allt högre grad, och vid bedömningen av språkets uppgifter och behövlighet är det särskilt viktigt att utnyttja systematisk forskningsbaserad information.

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2023.

Mer information: Mikko Laitinen, professor, Östra Finlands universitet, tfn 050 441 2389, mikko.laitinen(at)uef.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.