Hoppa till innehåll

Undersökning: Flexibla former av multilateralt samarbete och partnerskap i det globala syd är viktigare än förut för Finland och EU

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetstatsrådets kansliutrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2023 8.45
Pressmeddelande 93/2023

Enligt en undersökning som publicerades den 28 februari gör den hårdare konkurrensen mellan stormakterna det svårare att hantera globala utmaningar genom multilateralt samarbete. Finland kan bemöta omställningen genom insatser för att stärka EU:s roll inom utrikespolitiken och genom satsningar på informella samarbetsformer och partnerskap med aktörer i det globala syd.

I Utrikespolitiska institutets färska undersökning granskas den hårdare strategiska konkurrensens konsekvenser för det multilaterala samarbetet. Multilaterala kriser och allt svårare globala problem utmanar normerna och principerna för multilateralismen samt försvårar den praktiska verksamheten och uppnåendet av målen. Enligt undersökningen är de officiella multilaterala organisationerna fortfarande relevanta, men i praktiken har utvecklingen gått mot att stormakterna gynnar alternativa samarbetskanaler och informella och flexibla former av multilateralt samarbete.

”Aktörerna drar nytta av FN-systemet, men också av institutioner av varierande storlek och med en snävare agenda – såsom olika G-grupper – och från fall till fall också av mer skräddarsydda samarbetsstrukturer”, konstaterar Katja Creutz.

Undersökningen framhåller också den växande betydelsen av det globala syd i det multilaterala samarbetet, inklusive dess informella former. G20-ordförandeskapet har övergått från Indonesien till Indien, varefter Brasilien och Sydafrika står i tur.

”G20-gruppens verksamhet är förknippad med allt större förväntningar i det globala syd. Också BRICS-gruppen har sammanträtt regelbundet på högsta politiska nivå och etablerat sin ställning samtidigt som G7-gruppens ställning som ett samarbetsforum för ledande västmakter har accentuerats”, konstaterar Juha Jokela.

Enligt undersökningen är stärkandet av EU och stöd för EU:s sammanhållning viktiga mål för Finland, eftersom unionen är Finlands viktigaste påverkanskanal i det multilaterala samarbetet. Dessutom lönar det sig för Finland att satsa på kunnande och expertis när det gäller informella samarbetsformer och partnerskap med aktörer i det globala syd.

Slutsatserna i rapporten bygger på analys av centrala aktörers synpunkter på det multilaterala samarbetet. Det multilaterala perspektivet granskas utifrån Europeiska unionen, Förenta staterna, Kina och Ryssland. Dessutom omfattar analysen det multilaterala samarbetets roll vid hanteringen av covid-19-pandemin.

När undersökningen planerades i december 2021 kunde man inte förutspå att den strategiska konkurrensen skulle komma att omvandlas till en geopolitisk kamp och ett blodigt krig i Europa ungefär samtidigt som projektet inleddes i februari 2022.

”De mångfasetterade konsekvenserna av Rysslands anfallskrig gjorde undersökningen svårare, men accentuerade samtidigt det kunskapsbehov som ligger bakom projektet”, säger Juha Jokela.

Rapporten har tagits fram inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2022.

Ytterligare information: Juha Jokela, direktör för forskningsprogrammet Europeiska unionen och den strategiska konkurrensen, Utrikespolitiska institutet, tfn 09 432 7730, [email protected], och Katja Creutz, direktör för forskningsprogrammet Global säkerhet och kontroll, tfn 09 432 7781, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.